Nettsoft avtaleverk

1.Generelt


Nettsoft Avtaleverk

Her finner du priser og vilkår for de produkter og tjenester vi leverer.

Du kan klikke på skriver eller Acrobat PDF ikonet oppe til høyre dersom du ønsker å skrive ut avtaler.

OBS! Alle kapitler blir skrevet til PDF.

 

Last updated on 26. august 2021

2.Salgs- og leveringsbetingelser


Sammendrag. Se komplette betingelser nederst på siden.

Disse alminnelige betingelser legges til grunn for alle våre leveranser, med mindre de uttrykkelig er satt til side i tilbud eller ordrebekreftelse fra oss eller er fraveket ved skriftlig avtale mellom partene. Kjøpers alminnelige innkjøpsvilkår eller tilsvarende bestemmelser gjelder kun hvis de er skriftlig akseptert. Produktinformasjon som tegninger, brosjyrer, opplysninger om tekniske data er kun veiledende med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene.

De mest relevante punktene i leveringsbetingelsene er som følger:

 • Der installasjon/konfigurasjon er en del av tilbudet eller spesifikasjonen, er kostnaden for dette kun et estimat. Faktisk medgått tid vil bli fakturert etter endt installasjon dersom ikke annet er avtalt.
 • Priser er oppgitt eksklusive mva. På utstyrsleveranser kommer frakt fra våre distributører og eventuelle minimumsordregebyrer i tillegg til den oppgitte prisen. Ved utførte tjenester utenfor Nettsofts lokaler kommer fremmøtekostnader i tillegg.
Konsulentbistand til kunder med avtale som gir rett til rabattert timepris faktureres etter følgende timesatser:
kl 08-16 kr 1237,50
kl 16-21 kr 1856,25
kl 21-08+helg kr 2475,-
Konsulentbistand for kunder uten avtale faktureres etter følgende timesatser
kl 08-16 kr 1375,-
kl 16-21 (+50%) kr 2062,50
kl 21-08+helg (+100%) kr 2750,-
 • Ved oppdrag utenfor Nettsoft lokaler er minstesats 1t pluss fremmøtekostnader.
 • Ved oppdrag fra Nettsofts lokaler, fjernstyrt bistand og telefonsupport er minstesats 0,5t.
 • Ved hasteoppdrag for kunder uten relevant avtale er minstesats 2500kr.
 • Våre betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager etter levert vare eller tjeneste.
 • Ved inngåelse av avtale på skytjenester eller driftstjenester gjelder avtaletiden ihht til tilbudsspesifikasjon.
 • Ved oppsigelse eller avbrudd innenfor opprinnelig avtaletid vil det tilkomme avbruddgebyr, normalt tilsvarende 60% av gjenværende avtaletid.
 • Standard oppsigelsestid på tjenester gjelder fra utløp av oppsigelsesmåned + 3 mnd dersom annet ikke er oppgitt.
 • Nettsoft beholder eiendomsretten på leverte varer inntil den totale kjøpesummen er innbetalt, med tillegg av renter og omkostninger, jfr. Pantelovens §3-14 til 3-22.
 • Nettsoft installerer produktene ihht leverandørens installasjonsveiledning og baserer seg på at dette gir en korrekt installasjon, men kan ikke gi noen garanti for at utstyr eller programvaren vil fungere feilfritt. Nettsoft garanti opphører uansett dersom kunde selv ved installasjon/tilpasninger/bruk påvirker arbeidet utført av Nettsoft.

For utstyr og programvare er det produsentens garanti som er gjeldende. Dvs at Nettsoft ikke gir egen garanti på dette. Dersom det inntreffer forhold som krever erstatning eller reparasjon av levert utstyr vil dette derfor normalt håndteres direkte mellom kunde og produsentens serviceverksted, inkludert produkter som er DOA (defekt ved levering). Nettsoft kan om ønskelig bistå i denne prosessen, men slik bistand kan bli fakturert etter medgått tid.

Komplette salgs- og leveringsbetingelser

Disse alminnelige betingelser legges til grunn for alle våre leveranser, med mindre de uttrykkelig er satt til side i tilbud eller ordrebekreftelse fra oss eller er fraveket ved skriftlig avtale mellom partene. Kjøpers alminnelige innkjøpsvilkår eller tilsvarende bestemmelser gjelder kun hvis de er skriftlig akseptert. Produktinformasjon som tegninger, brosjyrer, opplysninger om tekniske data er kun veiledende med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene.

ANVENDELSE

Disse salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse på ethvert salg fra selger, med mindre hele eller deler av betingelsene er regulert annerledes i særskilt avtale opprettet skriftlig mellom kjøper og selger. Kjøper aksepterer disse salgs- og leveringsbetingelser ved selv, eller via representant, å signere for mottak av varer, eller ved å plassere bestilling hos selger. For at avvikende betingelser skal gjelde, må de være skriftlig og eksplisitt skriftlig akseptert av selger på forhånd. Dersom dette ikke har skjedd, gjelder disse generelle betingelser i sin helhet. Dersom bestemmelser i avtalen anses ugyldig i henhold til norsk lov og derved ikke lar seg gjennomføre, skal de øvrige bestemmelsene i avtalen fortsatt være gyldige.

Enhver kjøpsavtale defineres etter disse betingelser som næringskjøp. Bestemmelser i kjøpsloven og andre lover om kjøpers rett til å endre eller annullere kjøpsavtalen, rettigheter for kjøper ved forbrukerkjøp, kjøpers returrett og reklamasjonsrett, som avviker fra disse betingelser, gjelder således ikke.

Nettsoft inngår generelt sett ikke kjøpsavtaler med privatpersoner, og alle lovverkets bestemmelser om forbrukerkjøperers rettigheter, gjelder således ikke. Dersom en ansatt hos en av Nettsofts kunder bestiller varer i eget navn fra selger, regnes også disse kjøp som næringskjøp som faller inn under disse generelle betingelser. Dersom en privatperson bestiller varer fra Nettsoft, og ønsker å gjøre Kjøpslovens og andre lovers bestemmelser om retur-rett og reklamasjons-rett gjeldende, må kjøper gjøre Nettsoft skriftlig oppmerksom på dette på forhånd, da slike kjøp vil føre til at Nettsoft må ta høyere priser. Nettsoft har rett til å avstå fra slike kjøpsavtaler dersom kjøper ikke aksepterer de generelle betingelser eller aksepterer et pristillegg for å gjøre andre betingelser gjeldende.

Innkjøp til hjemme PC-avtaler ansees som næringskjøp og våre standard salgsvilkår gjelder derfor istedenfor det til enhver tid gjeldende lovverk som regulerer forbrukerkjøp, postordresalg, angrerett, med videre.

TILBUD

Våre tilbud er ikke bindende med mindre annet er skriftlig uttrykt. Det tas forbehold om åpenbare skrivefeil i tilbudet. Der installasjon/konfigurasjon er en del av tilbudet eller spesifikasjonen, er kostnaden for dette kun et estimat. Faktisk medgått tid vil bli fakturert etter endt installasjon dersom ikke annet er avtalt.

Endelig avtale er avhengig av vår skriftlige ordrebekreftelse, evt pr. e-post eller faks.

PRISER

Med mindre annet er avtalt, er alle priser oppgitt i norske kroner, mva kommer i tillegg på alle priser. På utstyrsleveranser kommer frakt fra våre distributører og eventuelle minimumsordregebyrer i tillegg til den oppgitte prisen. Ved utførte tjenester utenfor Nettsofts lokaler kommer fremmøtekostnader i tillegg.

På utstyrsleveranser opererer Nettsoft med en standard margin på 5% for dekning av finansielle kostnader og administrative arbeider. Annet tidsforbruk relatert til spesifikasjon og valg av utstyr er konsulentbistand og faktureres etter medgått tid.

Hvis Nettsofts omkostninger ved oppfyllelse av ordrens levering skulle øke som følge av uventede stigninger i prisen fra distributør, frakt, forsikringspremier, toll, vareavgifter, valutakurser eller andre forhold som Nettsoft ikke er herre over, forbeholder Nettsoft seg rett til å heve prisen forholdsmessig.

Konsulentbistand er oppgitt estimert og faktureres etter medgått tid med mindre det klart fremgår av tilbudet at det er et fastpristilbud.

Konsulentbistand til kunder med avtale som gir rett til rabattert timepris faktureres etter følgende timesatser:
kl 08-16 kr 1170,-
kl 16-21 kr 1710,-
kl 21-08+helg kr 2340,-
Konsulentbistand for kunder uten avtale faktureres etter følgende timesatser
kl 08-16 kr 1300,-
kl 16-21 kr 1900,-
kl 21-08+helg kr 2600,-
 • Ved oppdrag utenfor Nettsoft lokaler er minstesats 1t pluss fremmøtekostnader.
 • Ved oppdrag fra Nettsofts lokaler, fjernstyrt bistand og telefonsupport er minstesats 0,5t.
 • Ved hasteoppdrag for kunder uten relevant avtale er minstesats 2500kr.

BESTILLING

Bestilling kan skje pr. telefon, telefax eller e-post. Kjøper er bundet til kjøpsavtalen og de generelle betingelser idet en bestilling er kommunisert til konsulent. Ved bestillers eventuelle kansellering av ordre uten at dette skyldes feil hos Nettsoft, må bestiller dekke Nettsofts eventuelle kostnader knyttet til kanselleringen.

VAREFORSENDELSE

Hvis ikke annet er avtalt, leveres våre varer ex works. (Incoterms 2000) Det betyr at kjøper overtar ansvaret for varen når den er stillet til kjøpers disposisjon.

Ved salg på annen måte plikter kjøper å gi nødvendige instruksjoner om forsendelsesmåten ved bestilling. Unnlates dette, kan vi velge forsendelsesmåte uten ansvar for oss.

LEVERINGSTID

Angitt leveringstid er retningsgivende og uforbindtlig, med mindre annet er særskilt avtalt.

Kjøper har ikke rett til å heve ved forsinkelser, med mindre dette er særskilt avtalt eller det ville virke åpenbart urimelig å kreve at avtalen opprettholdes. Forsinket levering gir heller ikke grunnlag for andre krav, herunder erstatningskrav fra kjøpers side uten særskilt skriftlig avtale.

KLARGJØRING AV INSTALLASJONSSTED

Kunden har for egen regning ansvar for å klargjøre installasjonssted, herunder besørge eventuelt separat opplagt elektrisk krafttilførsel, jording, fremføring av tilslutningspunkt (herunder datanett), kjøle- og ventilasjonsanlegg.

Nettsoft har ikke ansvar for feil eller forsinkelse som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner eller andre forberedelser som Kunden er ansvarlig for.

Dersom installasjonssted ikke er klargjort eller tilgjengelig til det tidspunkt som er avtalt og dette ikke skyldes forhold som Nettsoft er ansvarlig for, kan Nettsoft kreve økonomisk kompensasjon for kostnader/tap, samt kreve utsettelse av leveringstidspunktet tilsvarende.

Kunden skal legge til rette for at Nettsoft kan utføre avtalte tjenester, herunder sørge for at Nettsoft gis nødvendig tilgang til lokaler, at originalprogrammer (inkl. installasjonsnøkler, serienummer og andre identifikasjoner som er nødvendige for å reinstallere programmer) som er installert forefinnes tilgjengelige for Nettsofts tekniske personell, at systemdokumentasjon blir vedlikeholdt og forsvarlig oppbevart, at sikkerhetskopi av programmer og data foreligger, at nødvendige rettigheter til utstyr og programmer foreligger, og at alle nødvendige godkjennelser fra tredjemann foreligger dersom Kunden ikke selv har rettighetene til produktene.

BETALINGSBETINGELSER

Våre betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager etter levert vare eller tjeneste. Eventuelle avvik fra dette skal tydelig fremgå av ordrebekreftelsen. Nettsoft forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger om kjøper før kreditt innvilges.

Ved fakturering belastes et fakturagebyr på kr 80.-

Ved for sen betaling har Nettsoft krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. Vi forbeholder oss rett til å kreve at kjøper før levering stiller sikkerhet for riktig betaling.

Ved prosjektleveranser faktureres et akontobeløp tilsvarende sum maskinvare/produkter ved prosjektstart.

Dersom det er avtalt leie vil dette beløpet bli kreditert når avtale er inngått.

SALGSPANT

Nettsoft beholder eiendomsretten på leverte varer inntil den totale kjøpesummen er innbetalt, med tillegg av renter og omkostninger, jfr. Pantelovens §3-14 til 3-22.

GARANTI, REKLAMASJON OG ANSVARSBEGRENSNING

Vårt ansvar er begrenset oppad til leveransens fakturaverdi eksklusive merverdiavgift. Vi tar ikke ansvar for indirekte skade eller tap. Vi tar heller ikke ansvar for skade eller tap som skyldes leveransens anvendelse. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom vi har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Alle reklamasjoner må skje skriftlig straks feil er eller burde vært oppdaget. Feil eller mangler ved en vareleveranse må meddeles Nettsoft senest innen 10 virkedager.

Hvis en leveranse lider av mangel som vi svarer for, har vi valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller kreditere kjøperen for hele eller deler av fakturabeløpet. Hel kreditering av en vareleveranse kommer kun på tale ved vesentlige mangler, og den mangelfulle vare forutsettes stilt til vår disposisjon. Kjøperen kan kun gjøre krav gjeldende for den del av en leveranse som er mangelfull.

Ved reklamasjon skal uansett den del av fakturaen som reklamasjonen ikke gjelder betales på forfallsdato.

Nettsoft gir garanti på utførte tjenester. Nettsoft installerer produktene ihht leverandørens installasjonsveiledning og baserer seg på at dette gir en korrekt installasjon men kan ikke gi noen garanti for at produktet vil fungere feilfritt. Om kunden ønsker å reklamere på tjenester utført av Nettsoft må dette gjøres skriftlig snarest mulig og senest innen 10 virkedager etter at arbeidet er utført. Denne garantien opphører uansett dersom kunde selv ved installasjon/konfigurering/bruk påvirker arbeidet utført av Nettsoft.

For produkter er det produsentens garanti som er gjeldende. Dvs at Nettsoft ikke gir egen garanti på disse produktene. Dersom det inntreffer forhold som krever erstatning eller reparasjon av levert utstyr vil dette derfor normalt håndteres direkte mellom kunde og produsentens serviceverksted, inkludert produkter som er DOA (defekt ved levering). Nettsoft kan om ønskelig bistå i denne prosessen, men slik bistand kan bli fakturert etter medgått tid. Garantiordningene omfatter normalt fabrikasjonsfeil eller mangler ved produktet. Det vil si at andre skader og unormal bruk, slitasje eller følgefeil på programvare eller utstyr vanligvis ikke omfattes. Ei heller til deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Dvs at tap av data, ved f. eks. harddiskfeil ikke dekkes av garantien

Et skadet/defekt produkt skal i utgangspunktet leveres til produsentens serviceverksted. Nettsoft har ikke utlån av tilsvarende produkt under utbedringstiden, med mindre annet er skriftlig avtalt på forhånd.

Dersom det blir nødvendig å bytte utstyr som forårsaker at utstyret må reinstalleres eller tilpasses på nytt, er ikke dette arbeid som dekkes av verken produsent eller av Nettsoft. Slikt arbeide må derfor dekkes av kunde eller eventuelt kundens forsikringsordning.

RETUR/AVBESTILLING

Retur/avbestilling av varer (herunder lisenser) kan bare finne sted etter avtale. Ved retur/avbestilling belastes et håndteringsgebyr på 15% av fakturaverdi, minimum kr 800.-. Eventuell returfrakt betales av kunde.

RETUR AV KASSERTE ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER

Ihht forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter tar Nettsoft as EE-avfall som er forbruksavfall vederlagsfritt i retur på vår forretningsadresse. Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som vi omsetter eller tidligere har omsatt, men ikke begrenset til merke eller fabrikat.

FORCE MAJEURE OG LIGNENDE FORHOLD

Hvis det etter avtaleinngåelse inntrer omstendigheter som vi ikke kan forhindre, og som umuliggjør eller i betydelig grad vanskeliggjør rettidig oppfyllelse, utelukker det krav fra kjøper om erstatning om leveringstidspunktet utsettes. Dette gjelder bl.a. omstendigheter som arbeidskonflikt, brann, flom, lynnedslag, ras, krig, mobilisering og andre militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, maskinskade, eksport- og importrestriksjoner, opprør og uroligheter, verksuhell, utilstrekkelig tilførsel av råstoffer, vann, kraft og drivstoff, svikt i leveranser fra underleverandør og andre vesentlige forstyrrelser.

Forsinkelser som skyldes ovennevnte omstendigheter gir ikke rett til heving av avtale, med mindre de er av varig karakter. l så fall har begge parter rett til å heve avtalen helt eller delvis. Ønsker vi å påberope oss omstendigheter som nevnt i dette punkt, plikter vi uten ugrunnet opphold, å underrette kjøper om dette.

TAUSHETSPLIKT/KONFIDENSIALITET

Partene er gjensidig forpliktet til å bevare taushet og ikke spre informasjon som de får kjennskap til i forbindelse med samarbeidet, i den utstrekning slik informasjon ikke er å betrakte som offentlig kjent. Tilsvarende gjelder alt materiale som er merket med konfidensielt, samt opplysninger om noens personlige forhold, opplysninger som kan skade partene eller som kan utnyttes av utenforstående i næringsvirksomhet. Taushetsplikten gjelder partene og deres ansatte og andre som handler på vegne av partene i forbindelse med gjennomføring av Avtalen. Dette punkt gjelder også etter Avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor..

RETTSVALG OG TVISTELØSNING

Alle tvister som måtte oppstå mellom Nettsoft as og kjøper skal forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom partene, eventuelt ved hjelp av advokatmegler eller annen megler. Tvister som ikke lar seg løse gjennom forhandlinger, reguleres av norsk lov og løses ved hjelp av de alminnelige domstoler, med Oslo Byrett som rett verneting.

Last updated on 18. mars 2021

3.Drift- og Serviceavtaler


I menyen finner du informasjon våre drifts- og supportavtaler.

 • Kunder uten avtaler på levert produkt eller tjenester faktureres for bistand etter medgått tid med kr 650,- per halvtime.
 • Reise, reisetid og diett etter statens satser til kommer ved fremmøte.
 • Kunder i Oslo og omegn har som regel fastsatte fremmøtekostnader.

Supportkanaler og åpningstider


SLA (Service Level Agreement)

Telefon og direkte-chat

Svartid: 80 % av henvendelsene skal være besvart i løpet av 60 sekunder.

E-post

 • Kritisk – Herav nedetid på tjenesten.
  • Responstid: Innen 1 time
 • Medium – Herav oppsett av tjenesten.
  • Responstid: Innen 2 timer
 • Lav – Herav generelle spørsmål rundt bruk av tjenesten.
  • Responstid: Innen 3 timer
 • Løsningstid avhenger av omfang på henvendelsen. Antatt løsningstid vil kommuniseres ut pr. e-post ved 1. respons

Generelle bestemmelser

Nettsoft respektive tjenesteavtaler samt Salgs- og leveringsbetingelser ligger til grunn for denne avtalen. Der det er konflikt mellom disse og denne avtalen vil denne avtalen overstyre.

Fakturering av supportavtale

Drifts- og supportavtaler følger avtaletid som oppgitt for bestilte tjeneste ihht tilbud. Dersom annet ikke er oppgitt i tilbud gjelder en avtale for 12 måneder fra avtaleinngåelse. Oppsigelsestid i bindingsperioden og etter endt binding er 3 måneder. Ved oppsigelse eller avbrudd fra kunden innenfor bindingsperioden faktureres 60% av gjenværende avtaletid.
Avtalen løper til en av partene skriftlig sier den opp.

Varighet

Drifts- og supportavtaler følger avtaletid som oppgitt for bestilte tjeneste ihht tilbud. Dersom annet ikke er oppgitt i tilbud gjelder en avtale for 12 måneder fra avtaleinngåelse. Oppsigelsestid i bindingsperioden og etter endt binding er 3 måneder. Ved oppsigelse eller avbrudd fra kunden innenfor bindingsperioden faktureres 60% av gjenværende avtaletid.
Avtalen løper til en av partene skriftlig sier den opp.

Konfidensialitet

Begge parter forplikter seg til å hemmeligholde innholdet i denne avtalen, informasjon om den annen part som han blir kjent med gjennom denne avtalen og all øvrig konkurransesensitiv informasjon han blir kjent med knyttet til den annen part og hans samarbeidspartnere og kunder. All slik informasjon skal behandles fortrolig og partene skal ta de nødvendige skritt for å verne denne type informasjon.

Force Majeure

Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor Partenes herredømme og kontroll som gjør det umulig for vedkommende Part å oppfylle avtalte forpliktelser (inkludert, men ikke begrenset til streik, lockout og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure), anses denne Avtalen ikke som misligholdt så lenge situasjonen vedvarer og inntil 5 arbeidsdager etter at den har opphørt.

Lovvalg og tvisteløsning:

Denne Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av denne Avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet mellom Partene. Dersom tvister ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av Partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler til avgjørelse. Oslo tingrett er avtalt verneting.

Last updated on 19. oktober 2021

3.1.Microsoft Teams


 

Last updated on 4. desember 2019

3.2.Microsoft Office365


Oppsummert

Med serviceavtale på MS365/Office ivaretar Nettsoft teknisk bistand, og om ønskelig lisensadministrasjon og fakturering av MS365 abonnement.

Tjenestebeskrivelse

Pris, fakturering og avtaletid

 • Pris for avtalen er oppgitt i tjenestebeskrivelse, tilbud og/eller ordre- og leveringsbekreftelse.
 • Kunde blir fakturert for det antall kontoer kunden til enhver tid har i Office365.
 • Avtalen gjelder for 12 mnd. fra avtaleinngåelse, og går der over til løpende med 3 mnd. oppsigelsestid.

Avtaleomfang og begrensninger


Bedriftsetablering i MS365

Bedriftsetablering er ikke inkludert i serviceavtalen, men ytes og faktureres etter medgått tid.
Dette gjelder også ved migrering fra eksisterende løsninger, utvidelse av 365 tjenester på bedriftsnivå og eventuell konvertering mellom ulike lisensplaner.

Håndtering av lisenser og tjenestefaktura fra Microsoft

Denne tjenesten forutsetter at Nettsoft kan konvertere eventuelt eksisterende lisensplan til Nettsoft CSP løsning (Also).
Vi gjør oppmerksom på at nye brukere må bestilles av Nettsoft, og kan ikke bestilles i administrasjonsportalen.

Feil på tjenester hos Microsoft

Dersom det skulle oppstå feil på tjenester hos Microsoft vil NS først forsøke å finne årsaken til feilen. Dersom dette ikke er mulig vil NS eskalere saken videre til Microsoft ved å besørge opprettelse av en feilmelding kalt en «Service request». Vi gjør oppmerksom på at slike oppfølginger kan være tidkrevende, og kan bli fakturert etter medgått tid.

Feil på lokal programvare, maskin eller nettverksproblemer

Nettsoft står ikke ansvarlig for feil på lokal programvare, maskiner eller nettverk/internett. Nettsoft vil imidlertid kunne tilby feilretting mot vederlag.

SharePoint (fellesområder) leveres «out of the box». Dette innebærer at kunden får administrasjonstilgang til et Sharepoint område som blir opprettet som standard. Brukere får tilgang til Gruppeområder og Private områder som standard. Disse områdene kan synkroniseres for offline bruk mot brukers PC via OneDrive, men må utføres av bruker.

Microsoft Teams leveres «out of the box». Dette innebærer at bruker selv er ansvarlig for opprettelser av Teams, og tilkobling og test av lyd- og videoutstyr. Videre tilrettelegging er ikke en del av supporten, men tilbys mot vederlag.

Ved bruk av telefoni i Teams tilbys egen serviceavtale for dette.

Azure/ADD

Dersom bedriften benytter Azure og/eller ADD (synkronisering med lokal server) omfattes bistand til dette ikke av denne avtalen, men av våre driftsavtaler for servere.


Bistand til brukere – omfang og begrensinger:

 • Endring av brukerinformasjon i løsningen slik som navn, adresse telefonnummer etc.
 • Endring av passord
 • Bistand til oppsett av mobiler og nettbrett (Kun EAS. Ikke ved bruk av IMAP eller POP tjenester).
 • Bistand til spørsmål om funksjonalitet*
 • * Gjelder spørsmål, saker og funksjoner som kan besvares omgående på telefon/epost/chat, og ikke krever større undersøkelser, kontakt med 3de part mv.  Se også våre avtalevilkår for ytterligere detaljer.

Videre tilrettelegging og bistand til andre Apper i MS365 er ikke en del av avtalen, men tilbys mot vederlag.


Last updated on 27. oktober 2021

3.3.Telenor MBN


Med drift- og supportavtale vil Nettsoft ivareta administrasjon og support på bedriftens Telenor MBN løsning.

Mer info kommer…..

Last updated on 11. mars 2020

3.4.Nettsoft SmartDrift


Nettsoft SmartDrift:

Last updated on 28. november 2019

4.Tjenesteavtaler


Velg avtale i menyen

 

 • Ønsker du hjelp til noe kan du gå til vårt Kundesenter
Last updated on 28. november 2019

4.1.Overordnet avtale om tjenester

1. Formål og omfang

 

1.1. Overordnet avtale

Denne Avtalen er en overordnet avtale som angir de generelle vilkårene for Kundens kjøp av løpende tjenester som leveres av Nettsoft. I tillegg har Partene inngått én eller flere avtaler som beskriver nærmere de vilkår som gjelder spesielt for den enkelte tjenesten som Kunden har valgt å kjøpe (heretter kalt «Tjenesteavtaler»). Underavtalene angir avtalt servicenivå, eventuelle krav til lagringskapasitet og sikkerhetskopiering, eventuelle krav til kommunikasjonssikkerhet, redundans og utlevering av data, Nettsofts forutsetninger for leveranse, Kundens medvirkning og andre elementer som er relevant for den enkelte tjeneste. Underavtalene er en del av denne Avtalen. Avtalen fastsetter sammen med Tjenesteavtaler vilkårene for leveranse av tjenester og eventuelle andre ytelser i Avtalens varighet. Nettsofts generelle leveringsbetingelser kommer i tillegg til alle avtaler. Der det er konflikt mellom denne eller underliggende avtale og generelle leveringsbetingelser vil denne avtalen eller underliggende avtale overstyre de generelle leveringsbetingelsene.

1.2. Programvare

Det følger av den enkelte Underavtale hvilken programvare Kunden gis tilgang til. Nettsoft skal sikre at programvaren er tilgjengelig for Kunden og at programvaren har slik funksjonalitet og virkemåte som følger av spesifikasjonene i den relevante Underavtalen. Med mindre annet er avtalt i Underavtalen, har Nettsoft rett til å oppdatere programvaren til nye versjoner. Nettsoft har uansett rett til å oppgradere programvaren til nye versjoner dersom den versjonen Kunden har tilgang til ikke lenger støttes av programvareleverandøren. Denne Avtalen gir Kunde en begrenset tilgang til programvarens funksjonalitet, men innebærer ingen overføring av rettigheter til programvare eller eksemplar av denne. Leveranse av skytjenester som omfattes av Avtalen skal foregå i datasenter hos Nettsofts leverandører, eller i Nettsofts datasenter, slik det fremgår av den enkelte Underavtale.

1.3. Tilknyttede tjenester

I den utstrekning brukerstøtte, dokumentasjon, opplæring og andre tilknyttede tjenester skal omfattes av Avtalen, vil dette fremgå av den enkelte Underavtale.

 

2. Vederlag og betalingsbetingelser

For levering av tjenester etter denne Avtalen skal Kunden betale vederlag med betalingsforfall og betalingsbetingelser som angitt i Underavtale. Alle priser som er angitt i Underavtalene er eksklusive skatter og offentlige avgifter. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i samsvar med lov om forsinket betaling etter den til enhver tid lovmessig fastsatte prosentsats. Vederlag for reisetid og eventuelle reise- og diettkostnader i forbindelse med gjennomføringen av leveransene etter denne Avtalen påløper etter Nettsofts gjeldende satser, dersom ikke annet følger av Underavtale. Dersom det blir vedtatt endringer i offentlige skatter og avgifter, eller det skjer endinger i offentlig praksis som får virkninger for leveranser etter denne Avtalen, har Nettsoft rett til å bestemme hvilken virkning dette skal få for prisene, med mindre annet følger av Underavtale. Nettsoft kan regulere prisene med 45 dagers varsel dersom ikke annet følger av Underavtale.

 

3. Samarbeidsspørsmål

 

3.1. Ansvar for underleverandører

Med mindre annet følger av den enkelte Underavtale, er partene selv ansvarlige for utførelsen av ytelser som utføres av egne underleverandører.

3.2. Offentlige tillatelser

Hver av partene plikter å inneha de konsesjoner og andre offentlige tillatelser som er nødvendige for at Nettsoft skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter denne Avtalen.

3.3. Krav til kunden

Kunden er ansvarlig for å bruke programvaren og data som foreskrevet, samt legge forholdene til rette slik at Nettsoft kan utføre sine plikter, herunder ved å gi Nettsoft nødvendig tilgang til sine lokaler, programmer, data, adekvat informasjon og annet som er nødvendig i det enkelte tilfelle. Det er Kundens ansvar å sikre at egen maskinvare (herunder PC’er, mobiltelefoner, LAN, FW, WAN og øvrig teknisk infrastruktur) og programvare har tilstrekkelig kvalitet og kapasitet til å håndtere den type og mengde trafikk som tjenesten i den enkelte Underavtale krever. Det er Kundens ansvar å holde Nettsoft informert om endringer i egen bruk som er relevant for den enkelte Underavtale, herunder antall brukere, bruksområde eller antall maskinvareenheter som benytter programvaren.

3.4. Krav til Nettsoft

Nettsoft påtar seg ansvaret for at Nettsofts ytelser er i samsvar med de spesifikasjoner og vilkår som er angitt i Avtalen og i den enkelte Underavtale. Når skytjenester leveres av programvareleverandør eller andre underleverandører er det Nettsofts ansvar å sikre at avtale med underleverandør gir Kunden de rettigheter som følger av denne Avtale og den enkelte Underavtale. Det er Nettsofts ansvar å sørge for at Nettsoft eller Nettsofts underleverandører har personell med tilstrekkelig kompetanse som er nødvendig for å oppfylle Nettsofts plikter etter denne Avtale og Tjenesteavtaler.

 

4. Endringer

Eventuelle endringer i eller tillegg til denne Avtale eller underliggende avtaler skal gjennomføres skriftlig, og skal undertegnes av bemyndiget representant for hver av partene. Nettsoft forbeholder seg retten til å endre vilkår i denne avtale eller underliggende avtaler med 30 dagers varsel. Ved endringer som er særdeles ufordelaktige for Kunde kan Avtalen sies opp uten kostnader for Kunde.

 

5. Implementering av leveranser/underavtaler

 

5.1 Datoer for implementeringsprosjektet

Når Avtalen er signert kan planleggingen av implementeringsprosjektet starte. Som en del av implementeringsprosjektet kan det gjennomføres en eventuelt avtalt prøveperiode.

5.2 Overgang til ordinær drift

Nettsoft overtar driftsansvaret i henhold til Avtalen etter at implementeringsprosjektet er avsluttet og godkjent av partene. Ved prosjektets slutt vil Leverandør gi meddele ferdigstillelse skriftlig til Kunden. Med mindre avvik rapporteres inn fra enten Kunde eller Leverandør selv, regnes prosjektet som ferdigstilt 48 timer etter at opprinnelig beskjed er gitt. Fakturering av avtalen starter så snart tjenestene fra Nettsoft er gjort tilgjengelig for kunden, eventuelt til prøveperiode er ferdig.

5.3 Prøveperiode

Ved avtale om prøveperiode gjelder dette bare tjenester fra Nettsoft direkte. For tjenester levert av teleoperatører eller andre underleverandører gjelder avtale med respektive leverandør.

 

6. Sikkerhet og konfidensialitet

 

6.1. Konfidensialitet

All informasjon som partene får adgang til eller kjennskap til i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen skal betraktes som konfidensiell informasjon, med mindre informasjonen er allment tilgjengelig av andre grunner enn at en av partene har begått en feil. Partene plikter å ta rimelige forholdsregler for å sikre at informasjonen ikke blir gjort kjent for andre i strid med bestemmelsene i dette punkt. Informasjonen skal som et minimum sikres på tilsvarende måte som vedkommende parts konfidensielle informasjon for øvrig. Partenes ansatte eller eksterne tredjeparter kan bare gis tilgang til konfidensiell informasjon i den grad det er nødvendige for korrekt og effektiv oppfyllelse av Avtalen, det er lovpålagt eller besluttet av relevant domstol eller myndigheter. Parten er ansvarlig for å sikre at de som gis tilgang til slik informasjon gjøres kjent med bestemmelsene om konfidensialitet og så langt det er rettslig mulig pålegge vedkommende samme taushetsplikt som gjelder etter denne Avtale.

6.2. Rett til innsyn og kontroll

For tjenester som leveres fra Nettsofts datasenter skal Nettsoft, med mindre annet følger av den enkelte Underavtale, tillate Kundens interne eller eksterne revisorer å observere Nettsofts gjennomføring av skytjenestene med tilhørende kundedata og eventuell dokumentasjon som gjelder tjenestene for Kunden, i det omfang god revisjonsskikk tilsier eller som kreves av offentlige myndigheter. Slik revisjon skal skje med rimelig varsel og i vanlig forretningstid og på Kundens regning.

 

7. Behandling av personopplysninger

 

7.1. Nettsofts innsamling av personopplysninger

I den utstrekning det er nødvendig for å levere Nettsofts tjenester etter denne Avtale vil Nettsoft kunne etterspørre og samle inn personopplysninger, herunder navn og kontaktinformasjon, fra Kunden. Kunden er kjent med, og aksepterer at slike personopplysninger vil bli overført til leverandør av tjenestene som kunden velger å ta i bruk under den aktuelle Underavtale.

7.2. Behandling av personopplysninger

For å levere Nettsofts tjenester etter Underavtale vil Nettsoft eller Nettsofts underleverandør kunne komme til å behandle personopplysninger (som definert i personopplysningslovens § 2) på vegne av Kunden. Nettsoft skal da rette seg etter, og gjennomføre, de relevante bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven. De nærmere bestemmelser om behandling av personopplysninger som er avtalt mellom partene følger av Databehandleravtalen som utgjør en del av Underavtale.

 

8. Misligholdsbestemmelser

 

8.1. Reklamasjon

Den part som vil påberope seg at Avtalen er misligholdt må omgående reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet. Parten mister sin rett til å påberope seg mislighold dersom parten ikke reklamerer skriftlig uten ugrunnet opphold, regnet fra det tidspunkt da Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet. Parten mister videre sin rett til å påberope seg mislighold dersom reklamasjonen finner sted senere enn 12 måneder etter at misligholdet først fant sted. Reklamasjonen skal inneholde en beskrivelse av misligholdet, og en foreløpig angivelse av hvilke sanksjoner som kreves.

8.2. Mislighold fra Nettsofts side

8.2.1. Forsinkelse

Det foreligger forsinkelse fra Nettsofts side dersom Nettsoft ikke oppfyller den avtalte fristen for oppstart, og forsinkelsen ikke skyldes Kunden eller forhold Kunden har risikoen for. Nettsoft skal iverksette rimelige tiltak for å begrense varigheten av en eventuell forsinkelse.

8.2.2. Mangelfulle tjenester

Det foreligger mangelfulle tjenester dersom tjenestene etter oppstart ikke oppfyller de spesifikasjoner og andre krav som følger av Avtalen, og den manglende oppfyllelse ikke skyldes Kunden eller forhold Kunden har risikoen for. Ved mangelfulle tjenester skal Nettsoft iverksette rimelige tiltak for å sikre oppfyllelse av Avtalens krav innen rimelig tid. Kunden har krav på forholdsmessig prisavslag dersom iverksatte tiltak etter gjentatte forsøk ikke har avhjulpet forholdet.

Nettsoft er ikke ansvarlig overfor Kunden for feil og mangler i programvare som omfattes av Avtalen, og for de eventuelle tap Kunden måtte lide som følge av slike feil og mangler. Nettsoft hefter heller ikke for manglende oppfyllelse av Servicenivåer når disse direkte eller indirekte er forårsaket av:
• Kunden og forhold Kunden har ansvaret for, som for eksempel kvalitet på lokalt nettverk og brukers utstyr.
• Rekonstruksjon av data, uansett årsak til dette
• At avtaler med tredjepart om produkter som benyttes ved leveranse av tjenester er sagt opp av tredjepart uten at dette skyldes mislighold fra Nettsofts side.
• Force majeure

8.3. Mislighold fra Kundens side

8.3.1. Betalingsmislighold

Det foreligger betalingsmislighold dersom Kunden ikke betaler ved forfall i henhold til bestemmelser i den aktuelle Underavtale. Ved betalingsmislighold påløper forsinkelsesrente i henhold til punkt 2 i denne Avtale. Betalingsmislighold utover 30 dager gir Nettsoft rett til å velge mellom fortsatt å opprettholde Avtalen med ovenstående rentekrav, eller heve Avtalen med 30 dagers skriftlig varsel. Hevingen bortfaller dersom forfalt beløp, samt påløpte renter til og med betalingsdagen betales av Kunden før utløpet av sistnevnte 30-dagersperiode. Ved betalingsmislighold utover 30 dager kan Nettsoft med 5 virkedagers skriftlig varsel, etter fritt valg stanse enhver ytelse til Kunden, både etter nærværende og etter eventuelle andre avtaler mellom partene, inntil riktig betaling foreligger, inklusive forsinkelsesrenter.

8.3.2. Forsinkelse og annet mislighold

Det foreligger mislighold fra Kundens side dersom Kunden ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne Avtalen, herunder at frister i forbindelse med oppstart av avtalte tjenester forsinkes på grunn av Kundens forhold. Det foreligger også mislighold fra Kundens side dersom Nettsoft på annen måte ikke får oppfylt sine forpliktelser etter avtalen og dette skyldes Kunden eller forhold Kunden har risikoen for, eller dersom Kunden for øvrig ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen. Ved mislighold fra Kundens side kan Nettsoft med skriftlig varsel holde tilbake sin leveranse inntil Kunden har rettet opp forholdet. Nettsoft har krav på å få dekket sine merkostnader, herunder tapt fortjeneste, som følge av Kundens mislighold, samt rimelig tid til nødvendig omdisponering av ressurser.

8.4. Heving

Dersom en part vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan den annen part, etter å ha gitt 30 kalenderdagers skriftlig varsel, heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Retten til heving bortfaller dersom misligholdet er opphørt eller avhjulpet i løpet av 30-dagersperioden. I tillegg til heving kan den skadelidende part kreve erstatning i henhold til punkt 8.5 i denne avtale.

8.4.1. Konsekvenser av heving

Avtalen kan bare heves for den gjenstående del av tjenestene. Nettsoft har krav på vederlag for den tilgang til programvare og tilknyttede tjenester som er gitt frem til heving, og for de deler av de tilknyttede tjenestene som er dokumentert utført, men ikke betalt. Kunden har ikke lenger krav på tilgang til programvare og tilknyttede tjenester etter heving. Partene skal holde hverandre skadesløse for de rimelige og nødvendige forpliktelser overfor tredjemann som den annen part har påtatt seg for å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen på tidspunkt før Avtalen opphører grunnet heving. Dersom heving skjer på grunn av mislighold fra Kundens side og avtalen har oppsigelsestid eller fast avtaleperiode er Kunden allikevel forpliktet til å betale resterende del av oppsigelsestid og/eller avtaleperioden ihht. inngått avtale minus de reduserte lisenskostnader avtalens heving utgjør.

8.4.2. Heving ved forventet mislighold

Dersom det er klart at det vil inntre mislighold som vil gi en part hevingsrett, kan denne part heve Avtalen før misligholdet har oppstått. Hevingen kan avverges dersom den annen part straks stiller betryggende sikkerhet eller på annen måte dokumenterer at forpliktelsene i Avtalen vil bli oppfylt. Den part som akter å heve, skal varsle den annen part uten ugrunnet opphold så denne får adgang til å stille sikkerhet for å unngå heving.

8.5. Erstatning

Ved forsinkelse, manglende utbedring av mangelfulle tjenester, samt ved mislighold for øvrig, kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold. Partenes maksimale erstatningsplikt overfor hverandre er, uavhengig av antall skadetilfeller, oppad begrenset til det avtalte årlige vederlag eksklusive mva. Erstatningsansvaret omfatter ikke ansvar for indirekte tap slik som tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tapt fortjeneste eller annet upåregnelig tap. Begrensningene i erstatningsansvaret gjelder ikke dersom den erstatningspliktige part har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Dersom det i Underavtalen er avtalt refusjon for redusert servicenivå, skal denne refusjonen anses som en fullstendig regulering av Nettsofts ansvar for redusert servicenivå, og det kan ikke kreves ytterligere erstatning for slike forhold i kompensasjonsperioden. Erstatningskrav utover det som følger av denne bestemmelsen kan ikke fremmes mellom partene med mindre det følger av andre bestemmelser i Avtalen.

 

9. Vanhjemmel

 

9.1. Vanhjemmel fra Nettsofts side

Nettsoft har rett og plikt til å avhjelpe virkningene av tvister som oppstår ved at en tredjepart fremsetter påstand om at Nettsofts ytelser etter denne Avtale krenker vedkommendes immaterielle rettigheter. Dersom en tredjepart overfor Kunden fremsetter påstand om at ytelsene etter denne Avtale krenker vedkommendes immaterielle rettigheter plikter Kunden uten ugrunnet opphold å gi Nettsoft skriftlig underretning om kravet fra tredjeparten. Nettsoft plikter for egen regning å føre en eventuell sak mot tredjeparten på vegne av Kunden, og dersom motparten aksepterer dette føre saken i eget navn. Fra det tidspunkt Nettsoft overtar saken, plikter Kunden på oppfordring å bistå Nettsoft. Kunden kan etter eget valg opptre som part under saken, og vil da dekke egne kostnader. Nettsoft har i slike tilfelle rett til å tilby følgende avhjelp til Kunden: (1) sikre seg og Kunden de rettigheter som følger av Avtalen og/eller Underavtalen, (2) sikre at Kunden innen 21 kalenderdager gis tilgang til annen tilsvarende programvare som ikke krenker andres rettigheter når dette ikke på noen vesentlig måte hindrer Kunden i å utføre sine arbeidsoppgaver, eller si opp den relevante Underavtalen. Dersom Nettsoft ikke kan avhjelpe vanhjemmelen i medhold av punktene ovenfor, og dette har vesentlig betydning for Kunden, kan Kunden heve Avtalen med øyeblikkelig virkning, og kreve erstatning i henhold til punkt 8.5. Eventuell erstatning som Kunden gjennom rettskraftig avgjørelse blir pålagt å betale i forbindelse med vanhjemmel, skal dekkes av Nettsoft, i henhold til punkt 8.5. Det samme gjelder rimelige sakskostnader knyttet til Kundens avtalte bistand til Nettsoft.

9.2. Vanhjemmel fra Kundens side

Kunden har rett og plikt til å avhjelpe virkningene av tvister som oppstår ved at en tredjepart fremsetter påstand om at data, programvare eller tjenester som Kunden benytter ved tilgang til eller bruk av tjenester etter denne Avtalen krenker vedkommendes opphavs- eller eiendomsrettigheter. Dersom en tredjepart overfor Nettsoft fremsetter påstand om slik krenkelse av vedkommendes opphavs- eller eiendomsrettigheter plikter Nettsoft uten ugrunnet opphold å gi Kunden skriftlig underretning om kravet fra tredjeparten. Kunden plikter for egen regning å føre en eventuell sak mot tredjeparten. Fra det tidspunkt Kunden overtar saken, plikter Nettsoft på oppfordring å yte rimelig bistand til Kunden. Nettsoft kan etter eget valg opptre som part under saken, og vil da dekke egne kostnader. Kunden skal i slike tilfelle skaffe seg de rettigheter som kreves for bruk av skytjenestene etter denne Avtalen og/eller Underavtalen, eller skaffe seg tilgang til andre tilsvarende rettigheter som ikke krenker andres rettigheter. Dersom Kunden ikke kan avhjelpe vanhjemmelen i medhold av punktet ovenfor, og dette har vesentlig betydning for Nettsoft, kan Nettsoft heve Avtalen med øyeblikkelig virkning, og kreve erstatning i henhold til punkt 8.5. Eventuell erstatning som Nettsoft gjennom rettskraftig avgjørelse blir pålagt å betale i forbindelse med vanhjemmel, skal dekkes av Kunden, i henhold til punkt 8.5. Det samme gjelder sakskostnader knyttet til Nettsofts avtalte bistand til Kunden.

 

10. Suspensjon av plikter – Force Majeure

Dersom det oppstår en ekstraordinær situasjon som er utenfor partenes kontroll, som ikke kunne eller burde vært forutsatt ved Avtalens eller den enkelte Underavtalens inngåelse, og som innebærer at gjennomføring av Leveransen hindres eller blir urimelig byrdefull, suspenderes partenes plikter. Den part som påberoper seg den ekstraordinære situasjon skal varsle den annen part uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme periode. Ingen av partene har i perioden krav på ytterligere vederlag eller erstatning. Begge parter kan kreve Avtalen avviklet uten misligholdskonsekvenser for noen av partene dersom situasjonen må antas å vare lenger enn 60 kalenderdager, og da med 14 kalenderdagers varsel.

 

11. Overdragelse

Partene kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra den annen part. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Det regnes ikke som overdragelse hvis en av partene slås sammen med ett eller flere andre selskaper eller overdragelsen skjer til et datterselskap. Rett til vederlag etter denne avtalen kan fritt overdras, men slik overdragelse fritar ikke vedkommende part fra hans forpliktelser og ansvar.

 

12. Varighet og opphør

 

12.1. Varighet

Avtalen trer i kraft ved signering og løper frem til opphør av alle Tjenesteavtaler under denne Avtale. Varigheten av den enkelte Underavtale følger av Underavtalen. Med mindre annet følger av den enkelte Underavtale vil oppstart av tjenestene finne sted senest 20 dager etter signering av Underavtale. Det gjelder ingen prøveperiode med mindre slik periode er særskilt avtalt i Underavtale.

Dersom underavtalen ikke spesifiserer avtaletid gjelder 24 mnd. fra leveringstidspunkt.

12.2. Bestemmelser om opphør

Ved opphør av hele eller deler av avtalen, uansett årsak, skal Nettsoft på forespørsel fra Kunden stille nødvendige tjenester til rådighet slik at data Kunden har rettigheter til skal slettes eller overføres til Kunden. Kostnader ved overføring til Kunde bæres av Kunden.

 

13. Tvister

Uenighet om innhold, virkning eller gjennomføring av Avtalen, skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom bemyndigede representanter for partene. Fører forhandlingene ikke frem innen 20 kalenderdager, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom partene på forhånd har blitt enige om det, kan tvisten alternativt bringes inn for voldgiftsbehandling.

Voldgiftsbehandling gjennomføres i henhold til reglene i lov om voldgift (LOV-2004-05-14- 25).
Oslo tingrett er rett verneting.

 

Last updated on 27. desember 2019

4.2.SmartCall CTI - TelefonintegrasjonVilkår for bruk av SmartCall:  

 1. SmartCall lisensnøkkel kan benyttes av alle ansatte i samme bedrift
 2. Du kan installere SmartCall på flere PC-er uten ekstra kostnad.
 3. Abonnementer beregnes etter antall aktive brukere per måned, som rapporteres automatisk av SmartCall
 4. Minimum månedlig fakturabeløp fra Nettsoft er kr 200,- per måned
 5. Fakturering skjer hvert kvartal
 6. Oppsigelsestid gjelder ut inneværende måned. Se også pkt 10
 7. Dersom du ikke ønsker å benytte SmartCall, må programvaren av-installeres for at du skal unngå å bli fakturert.
 8. Ved oppsigelse er det ditt ansvar å avbestille API tjenester hos operatør
 9. Ved bestilt CRM-integrasjon er det inkludert bistand til bedriftens superbruker eller IT-ansvarlig. Hjelpen omfatter installasjon, tilpasning og test av løsning for én bruker. Annen bistand faktureres etter medgått tid etter gjeldene timesatser.
 10. Dersom du har mottatt omfattende bistand til CRM-implementeringen, og du velger å avbryte abonnement uten at det skyldes feil i SmartCall eller fra Nettsoft faktureres denne bistand.
 11. Øvrig bistand faktureres etter medgått tid etter gjeldende timesatser
 12. Support som ikke skyldes feil i SmartCall faktureres etter medgått tid etter gjeldende timesatser. Enkle spørsmål besvares kostnadsfritt via chat i vårt kundesenter, og på e-post via support@nettsoft.no
 13. Eventuell tilleggsfunksjoner blir lagt til på alle brukere med samme lisensnøkkel i SmartCall. Er det behov for ulik funksjonalitet blant brukere kan det utstedes ulike lisensnøkler.
 14. Ved etterbestilling av funksjoner og integrasjoner starter faktureringen etter at tjenesten er levert.
 15. Bedriftsnett APIer faktureres direkte av operatør.
  1. Telenor kunder: Ved bruk av USER-API (enkeltbrukere) faktureres APIet på de enkelte SmartCall brukere.
  2. Ved bruk av STATUS-API faktureres APIet på alle aktive brukere i bedriftsnett avtalen. Dette er bestemt av operatørene.
   NB! Status-APIet kan benyttes parallelt i flere av våre tjenester, blant annet vår Teams status tjeneste
 16. Kunde forplikter seg til ikke å distribuere lisensnøkkel til utenforstående da dette vil forårsake at SmartCall vil slutte å fungere. Eventuelle endringer i løsning som følge av dette vil bli fakturert etter medgått tid.
 17. Gjenåpning av stengt abonnement som følge av mislighold faktureres med minimum én time etter gjeldene timesatser

Se øvrige salgs- og leveringsbetingelser samt GDPR informasjon på www.nettsoft.no/avtaleverk.


SmartCall programvarelisens

Utgaver og versjoner

SmartCall leveres i utgavene SmartCall for Mobil, SmartCall for Teams og SmartCall for Skype4b.
Alle utgavene leveres som en Miniversjon med begrenset funksjonalitet, eller som Fullversjon. Denne lisensavtalen gjelder for alle utgaver og versjoner av SmartCall.

Personvern

SmartCall leverandør eller produsent innhenter ingen personlige data, kun informasjon om mobilnummer dersom mobil status benyttes og brukeidentifikasjon (mobilnummer/epost), som danner grunnlag for fakturering.

 1. Ved registrering og bestilling av SmartCall lagres kontaktinformasjon om bedriften.
 2. Det blir ikke lagret navn eller annen informasjon om brukerne.
  Dataene blir lagret kryptert, og vil kun bli dekryptert og utlevert på forespørsel fra kunde om å dokumentere de ulike brukere i bedriften.
 3. Ved bruk av funksjonalitet for å sette bruker opptatt i mobil når bruker er opptatt i Skype/Teams vil det også overføres mobilnummer og opptatt/ledig informasjon for å håndtere denne funksjonaliteten. Denne informasjonen slettes underveis når den ikke lenger behøves for å håndtere denne funksjonaliteten.

Programvarelisens

Denne programvaren er utviklet av Nettsoft AS og beskyttes av opphavsrettlovgivning og internasjonale opphavsrettighetskonvensjoner samt andre immateriellrettslige lover og konvensjoner. Denne lisensavtalen er en bindende avtale mellom bruker og Nettsoft AS.

1. Bruk / Lisens

Denne lisensavtalen gir registrert bedrift rett til å installere SmartCall på bedriftens PC-er eller virtuell serverløsning (eksternt skrivebord).
En bruker kan installere SmartCall med samme mobilnummer eller epost/påloggingsadresse i Skype4B på flere enheten uten ekstra kostnad.
Programvaren inkluderer program og tilhørende media, skriftlig materiell samt eventuell ”online”- eller elektronisk dokumentasjon.
Ved at Dere installerer, eller på en annen måte bruker programvaren, aksepterer Dere disse lisensvilkår og denne lisensavtalen blir dermed bindende for Dere.

2. Beskrivelse av øvrige rettigheter og begrensninger

Dere har ikke rett til å forandre, dekompilere eller på annen måte utnytte programvaren. Dere har ikke rett til å selge, låne bort, leie ut eller lease ut programvaren. Dere har ikke rett til å overføre Deres rettigheter til andre. Nettsoft AS har rett til å si opp denne lisensen dersom Dere bryter lisensvilkårene. I et slikt tilfelle skal samtlige eksemplarer av programvaren og tilhørende komponenter avinstalleres/fjernes og ikke benyttes videre.

3. Opphavsrett/copyright

Eierrettighetene og opphavsrettighetene til programvaren inkludert skriftlig materiale eies av Nettsoft AS. Programvaren beskyttes av opphavsrettslig lovgivning og internasjonale opphavskonvensjoner. Dere har ikke rett til å kopiere noe skriftlig materiale som føler med programvaren.

4. Ansvar og erstatning

All bruk av programvaren skjer på egen risiko. Nettsoft garanterer at det ikke er lagt inn skjult funksjonalitet i programmet.
Ikke i noen tilfeller kan Nettsoft AS bli erstatningspliktig for skader av noe slag. Hverken for direkte eller indirekte skader som beror på programvaren.

Last updated on 8. september 2021

4.3.Teams Mobile Precense ConnectorVilkår

Dette er en underavtale til Overordnet avtale om løpende tjenester

Leveransen inkluderer teknisk drift og vedlikehold av TMPC-servertjenesten.

1.17 Betalingsbetingelser
Etableringskostnader faktureres Kunden etter at tjenesten er satt i drift. Ytterligere vederlag opptjent av Leverandøren under installasjonsfasen forfaller i sin helhet til betaling på den dag tjenesten er tilgjengeliggjort for Kunden. Fra og med det tidspunkt hvor driftsytelsene er tilgjengelig for kunden begynner krav på månedlig vederlag. Opptjent vederlag for driftsytelsene vil faktureres Kunden forskuddsvis første virkedag i hvert kvartal. Andre avtalte ytelser faktureres etterskuddsvis. All fakturering skjer med 15 dagers forfall. Dersom Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Leverandøren krav på rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 19. des. 1976 nr. 100, § 3, første ledd.

1.18 Priser og prisjusteringer
Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift. Dersom Kunden bestiller ytterligere tjenester, foretar endringer, oppgraderer sin løsning, vil Leverandøren endre prisen for å drifte løsningen tilsvarende denne endringen. Priser er oppgitt i Leverandørens standard prisliste, eller oppgis på forespørsel. Leverandøren kan endre sine priser med en måneds forutgående skriftlig varsel. Konsulentbistand og implementering av endringsoppdrag faktureres etter medgått tid, med mindre fast pris er avtalt.

1.19 Stengning ved betalingsmislighold
Ved manglende betaling av avtalt vederlag for driftstjenesten, vil driftstjenesten stenges midlertidig når kravet oversendes til inkasso. Driftstjenesten åpnes når betaling har funnet sted. Ved åpning påløper et gebyr på kr. 1000,-.

 1. TJENESTEBESKRIVELSE

Tjenestene beskrevet i dette avsnittet produseres på Leverandørens lokasjon. Dette betyr at Leverandørens løsninger for sikkerhet og tilgjengelighet (UPS, kjøling mm) benyttes i produksjonen av tjenestene som tilbys. Dette gjelder også Leverandørens løsninger for brukerstøtte, overvåking, vaktordninger og andre løsninger knyttet til produksjon av tjenestene. Dette punktet beskriver med andre generelle betingelser rundt tjenestene som tilbys.

2.1 Beskrivelse av tjenester
Detaljene i de spesifikke tjenester som er dekket under denne avtale er beskrevet i separat tillegg til avtalen og i bestillingsskjemaet til tjenesten.

2.2 Tjenester for sikkerhetskopiering
Leverandøren sørger for forsvarlig sikkerhetskopiering av alle data og systemer knyttet til Kundens løsninger.

2.3 Brukerstøtte og avvikshåndtering
Leverandøren legger opp til at Kunden benytter seg av Leverandørens tjenester knyttet til brukerstøtte. Leverandøren har etablert en brukerstøttefunksjon som kontaktes via e-post eller telefon. Brukerstøtten vil fungere som kontaktpunkt vedrørende alle henvendelser knyttet til tjenestene som leveres. I hovedsak gjelder dette tekniske aspekter og avvik i forhold til dette. Det er i første rekke Kundens superbrukere eller den Kunden peker ut som førstelinje brukerstøtte som kontakter Leverandørens brukerstøtte. Problemer utover typiske brukerproblemer eskaleres ved behov til Leverandøren.

2.4 Endringer
Alle forespørsler om endringer skal sendes skriftlig til support@nettsoft.no.
Mindre endringer som opprettelse av nye brukere mv. utføres innen 2 arbeidsdager.

Kunden har mulighet til å endre antall brukere og/eller lisenser av leverandørens tjenester innenfor avtaleperioden. Ved en reduksjon i antall brukere eller abonnementstyper utover 20 % av inngått avtalebeløp pluss senere utvidelser/økninger, vil det bli fakturert et beløp tilsvarende 60 % av denne reduksjonen i gjenværende avtaletid. Det kan legges til ubegrenset med nye brukere. Nye brukere/lisenser faktureres fra det tidspunkt de blir tilgjengelige for kunden.

 1. TJENESTENIVÅ (SLA)

3.1 Generelt
Tjenestenivå defineres som tilgjengelighet av tjenestene regulert av avtalen. Måling av tjenestenivået baserer seg på en prosentvis andel tilgjengelighet i tid målt mot total tid for perioden, fratrukket unntatt tid. Tilgjengelighet regulert for en periode defineres som oppetid for perioden. Tilsvarende defineres avvik mellom en periode og oppetiden for perioden som nedetid.
Nedetid på en tjeneste er definert som den perioden tjenesten er utilgjengelig for minimum fem brukere, dersom det er fem eller flere brukere på den aktuelle tjenesten. De tjenester som har færre enn fem brukere regnes som utilgjengelige når minimum halvparten av brukerne ikke har tilgang.
En applikasjon/tjeneste defineres som utilgjengelig når mesteparten av funksjonaliteten ikke fungerer.

Måling av tjenestenivå starter oppstartsdag 1. Unntatt tid er en felles betegnelse for driftsavbrudd som ikke skal inngå i beregning av tjenestenivået (se ”Unntatt tid”). En periode defineres som 30 dager, følgelig 720 timer. Tjenestenivå for brukerstøtte defineres som tid fra henvendelse utføres til denne er bekreftet mottatt av Leverandøren.

3.2 Tilgjengelighet
Måling av tilgjengelighet tar utgangspunkt i hele perioden, det vil si 720 timer. Alle vedlikeholdsvinduer (se ”Nedetid”) trekkes fra i sin helhet ved måling av tilgjengelighet. Det samme gjelder nedetid som faller utenfor kjernetid. Nedetid som oppstår i vedlikeholdsvindu og/eller utenfor kjernetid gir følgelig ikke utslag i redusert tjenestenivå. Beregnet tjenestenivå for en periode er et mål for tjenestekvaliteten i kjernetiden for perioden. Kjernetid er definert til 07:00 – 21:00 mandag til fredag, 09:00 – 18:00 lørdager. Offisielle høytidsdager er ikke inkludert i kjernetid.

3.3 Nedetid
Leverandøren opererer med ulike typer nedetid. Periodisk og planlagt nedetid er nedetid som oppstår innenfor forhåndsavtalt eller forhåndsdefinert tidsperiode. Denne tidsperioden defineres som vedlikeholdsvindu. Vedlikeholdsvindu inntreffer kun utenfor kjernetid. Periodisk nedetid: Nedetid som er rutinemessig av karakter, og som er resultatet av nødvendig periodisk vedlikehold. Periodisk nedetid oppstår i sin helhet i periodisk vedlikeholdsvindu. Følgende periodiske vedlikeholdsvindu foreligger:

 • Alle dager 01:00 – 06:00

Periodisk nedetid gjennomføres uten avtale. Bruker som prøver å logge på under vedlikehold, vil ikke få tilgang til tjenestene.

Planlagt nedetid: Nedetid som er planlagt og kontrollert av karakter, men som ikke er rutinemessig. Planlagt nedetid er resultatet av mer omfattende vedlikehold, innføring av nye tjenester og andre større endringer i Leverandørens infrastruktur. Planlagt nedetid oppstår i sin helhet i planlagt vedlikeholdsvindu. Tidspunkt og lengde for planlagt vedlikeholdsvindu vil variere innenfor følgende ramme:

 • Man-fre 22:00 – 06:00
 • Lørdag/søndag 00:00 – 24:00

Planlagt vedlikeholdsvindu skal kommuniseres til Kunden senest 5 dager (ikke virkedager) før gjennomføring. Kommunikasjonen skal inneholde årsak til, tidspunkt for og lengde på planlagt nedetid. Gjennomføring av planlagt nedetid forutsetter aksept fra Kunde. Eventuelle innsigelser må kommuniseres Leverandøren innen 48 timer før planlagt nedetid. Hvis Kunden ikke fremkommer med innsigelser, defineres dette som aksept. Leverandøren utviser fleksibilitet i forhold til planlagt nedetid, hvis dette skulle komme i konflikt med Kundens behov for automatiske oppdateringer og lignende

Uplanlagt nedetid: Nedetid som skyldes feil eller avvik av uforutsett av karakter. Årsak til, tidspunkt for og lengde på uplanlagt nedetid er ikke kjent før tilgjengelighet er gjenopprettet og definert utbedret av Leverandøren. Uplanlagt nedetid er all nedetid som ikke kan defineres som periodisk eller planlagt. Uplanlagt nedetid innenfor kjernetid er følgelig nedetid som resulterer i redusert tjenestenivå.

3.4 Unntatt tid
Følgende årsaker til driftsavbrudd defineres som unntatt tid og skal ikke inngå i beregning av tjenestenivå for alle tjenester regulert av Avtalen, forutsatt at aktuelle forutsetninger og plikter/unnlatelser fremgår av Avtalen:

 • Periodisk og planlagt nedetid
 • Uplanlagt nedetid utenfor kjernetid
 • Feil ved Kundens utstyr
 • Feil bruk eller misbruk av tjenesten fra Kundens side
 • Miljømessige forhold i Kundens lokaler (elektrisitet, temperatur, fuktighet og lignende)
 • For tjenester tilknyttet andre leverandører; Nedetid hos, eller mangler på tjenester levert fra eksterne leverandører.
 • Forsinkelser ved vedlikehold eller feilretting som skyldes at Kunden ikke har fulgt rutiner eller overholdt avtaler knyttet til gjennomføring av vedlikehold og feilretting
 • Forsinkelser som skyldes manglende tilbakemeldinger eller kontakt med kontaktperson hos Kunden
 • Force majeure, jfr. Avalens pkt. 5.2.

3.5 Garantert tjenestenivå
Garantert tjenestenivå er 99,5 %

3.6 Responstider
Ved kritiske feil skal feilretting påbegynnes omgående.
Ved ikke kritiske feil skal feilretting påbegynnes innen 4 timer.

3.7 Brudd på oppetidsgarantien
Ved brudd på oppetidsgarantien skal Leverandøren gi prosentvis refusjon av det månedlige driftsbeløpet. Oppetiden regnes over en kalendermåned innenfor den avtalte driftsperioden.

Oppetid i prosent regnes ut etter følgende formel:

O = (D-N) / D * 100
O = Oppetid i prosent
D = Disponibel tid = antall dager i perioden * antall timer i døgnet hvor garantien gjelder
N = Virkelig nedetid for applikasjonen/tjenesten

Garantert Oppetid er 99,5 %, målt pr. kalendermåned.
Eventuell prosentvis reduksjon i vederlaget skal regnes av vederlaget for den perioden Oppetidsmålingen gjelder.

Oppetid i prosent                                  Prosentvis reduksjon i vederlag
Oppetid bedre eller lik 99,5 %                0 %
Oppetid bedre eller lik 98 %                   10 %
Oppetid bedre eller lik 97 %                   20 %
Oppetid bedre eller lik 96 %                   30 %
Oppetid dårligere enn 95 %                    40 %

 1. IMPLEMENTERING AV AVTALEN

4.1 Datoer for implementeringsprosjektet
Når Avtalen er signert kan planleggingen av implementeringsprosjektet starte. Som en del av implementeringsprosjektet gjennomføres en eventuelt avtalt prøveperiode.

4.2 Overgang til ordinær drift
Leverandøren overtar driftsansvaret i henhold til Avtalen etter at implementeringsprosjektet er avsluttet og godkjent av partene. Ved prosjektets slutt vil Leverandør gi meddele ferdigstillelse skriftlig til Kunden. Med mindre avvik rapporteres inn fra enten Kunde eller Leverandør selv, regnes prosjektet som ferdigstilt 48 timer etter at opprinnelig beskjed er gitt. Fakturering av avtalen starter så snart tjenestene fra leverandøren er gjort tilgjengelig for kunden.

 1. GENERELLE BESTEMMELSER

5.1. Partenes samarbeid og plikter
Leverandøren plikter å levere avtalte driftsytelser på de betingelser som fremgår av avtalen. Kunden plikter å betale avtalt vederlag.

5.2. Force majeure
Dersom det skulle inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, som ikke kunne forutses ved avtaleinngåelse og som i vesentlig grad vanskeliggjør oppfyllelse av en parts plikter, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes i den utstrekning som er relevant så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med en måneds skriftlig varsel dersom force majeure situasjonen gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

5.3. Overdragelse av avtalen
Partene kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra den annen part. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Det regnes ikke som overdragelse hvis en av partene slås sammen med ett eller flere andre selskaper eller overdragelsen skjer til et datterselskap. Rett til vederlag etter denne avtalen kan fritt overdras, men slik overdragelse fritar ikke vedkommende part fra hans forpliktelser og ansvar.

5.4. Mislighold
Leverandørens mislighold

 1. Mangler: Det foreligger en mangel fra Leverandørens side dersom driftsytelsene ikke dekker de krav og spesifikasjoner som følger av avtalen, dersom dette skyldes Leverandøren selv eller et forhold som Leverandøren er ansvarlig for. Dersom det foreligger en mangel i driftsytelsene, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold avhjelpe mangelen.
 2. Heving: Kunden kan heve avtalen med umiddelbar virkning, dersom det foreligger et vesentlig mislighold som Leverandøren er ansvarlig for.

Kundens mislighold

I de tilfeller der forfalt vederlag med tillegg av renter ikke er betalt innen 30 dager fra forfall, kan Leverandøren sende Kunden skriftlig varsel om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke har skjedd innen 30 dager etter at Kunden mottok varselet. Heving kan ikke skje dersom Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av renter før fristens utløp. Ved heving av avtalen som skyldes Kunden er Kunden allikevel forpliktet til å betale resterende del av avtaleperioden ihht. inngått avtale.

5.5. Erstatning
Kunden kan kreve erstattet tap som med rimelighet kan tilbakeføres til misligholdet, med mindre Leverandøren kan godtgjøre at misligholdet, eller årsaken til misligholdet, ikke kan tilskrives ham. Leverandøren er ikke ansvarlige for den annen parts indirekte tap, herunder forventet besparelse eller gevinst. Som indirekte tap inngår blant annet: – Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd); – Tap som følge av at driftsytelsene ikke kan benyttes som forutsatt (avsavn); – Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt. Partenes maksimale erstatningsplikt overfor hverandre er, uavhengig av antall skadetilfeller, oppad begrenset til det avtalte årlige vederlag. Begrensningene i partenes erstatningsansvar gjelder ikke hvis parten eller noen han har ansvaret for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

5.6. Rettsmangler
Dersom tredjemann gjør gjeldende at anvendelse av programvare som Kunden eller Leverandøren har lisensansvar for strider mot tredjemanns rettigheter, skal vedkommende part sørge for at nødvendige rettigheter beholdes eller skaffes, eller at annen tilsvarende programvare/funksjonalitet skaffes til veie uten omkostning for den annen part. Dersom det skulle bli reist krav fra tredjepart mot Kunden eller Leverandøren på grunnlag av rettsmangler som har sammenheng med forhold hos den annen part, plikter denne part for egen regning å bistå og eventuelt føre saken for begge parter. Fra det tidspunkt en part overtar saken, plikter den annen part å bistå mot særskilt godtgjørelse.

5.7. Ansvar for underleverandører
Partene er selv fullt ut ansvarlige for avtalte ytelser som utføres av egne underleverandører.

5.8. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre vilkår med 30 dagers varsel.

5.9. Leverandørens generelle leveringsbetingelser kommer i tillegg til denne avtalen. Der det er konflikt mellom denne avtale og generelle leveringsbetingelser vil denne avtalen overstyre de generelle leveringsbetingelsene.

5.10. Dersom det gjelder andre spesielle forhold til enkelte av tjenestene er disse spesifisert i et eget tillegg til avtalen

Last updated on 13. september 2021

4.4.Nettsoft VPS


GENERELT

Denne tjenesteavtalen er en underavtale til dokumentet «Overordnet avtale om løpende tjenester» og våre standard Salgs- og  leveringsbetingelser.

FORMÅL

Formålet med tjenesteavtalen er definere ansvarsforhold og betingelser i et leveranseforhold mellom Nettsoft og kunde. Tjenestebeskrivelsen åpner for at forhandlerledd har samme rettighets- og ansvarsnivå som kunde på leverte tjenester.

TJENESTEBESKRIVELSE

Nettsoft VPS er navnet på vår servertjeneste beregnet for deg som trenger en enkel og driftssikker løsning for fjernstyrt tilgang til administrasjonsprogramvare eller web-tjenester for styring av adgangskontrollsystemer. Formålet med tjenesten er at du ikke skal trenge å investere i data- eller nettverksutstyr, og du skal slippe å forholde seg til IKT-tekniske terminologier og utfordringer i nettverk, brannmurinnstillinger, kabling og feilsøking.

Nettsoft VPS kobles sammen med adgangskontrollsystemet(ene) via én eller flere spesialtilpassede mobile rutere, slik at det heller ikke er nødvendig med lokalt nettverk og infrastruktur der hvor adgangskontrollsystemene er plassert.

Du (og eventuelt din systemleverandør) vil ha tilgang til administrasjon av adgangskontrollsystemet på Nettsoft VPS fra hvor som helst via Internettforbindelsen. Avhengig av administrasjonssystemet kan dette være en webside/tjeneste du åpner i din nettleser, eller et Windows program du åpner med Remote Desktop (RDP), eventuelt Web App.

MERKNADER

 

 • Kapasitet og pris på mobilt dataabonnement kan bli endret i forhold til forbruk og prisendringer fra operatør.
 • VPS leveres med opplyst standard ytelse og kapasitet, men kan oppgraderes mot tillegg
 • Kunde installerer programvare og servertjenester på eget ansvar
 • Windows serveroppdateringer er kundens ansvar, men kan utføres av Nettsoft mot vederlag.
 • Vi gjør spesielt oppmerksom på at det er kundens ansvar at programvareoppdateringer og sikkerhetsanbefalinger fra produsent og leverandør av adgangskontrollsystemet følges.
 • Backup av server og database utføres en gang i døgnet mellom kl 00 og 06
 • Vi forutsetter at brukerutstyr som skal tilkobles Nettsoft VPS via VPN alltid har oppdatert programvare og sikkerhetløsninger mot virus og annen skadevare. Eventuell gjenoppretting av server faktureres etter medgått tid.
 • Ved eventuell bruk av egen (kunde) lokal ruter og internettforbindelse mot Nettsoft VPS forutsettes det at lokale IP-adresser ikke er opptatt i annen Nettsoft infrastruktur og/eller at de lokale IP-adressene kan endres til Nettsoft bestemte adresser. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid med tilpasninger og eventuelt fremtidig feilsøking på kundelokalisert infrastruktur faktureres etter medgått tid.

AVTALETID OG BETALINGSBETINGELSER

Tjenestene leveres med avtaletid ihht bestillingskjemaet. Dersom ikke annet er avtalt gjelder  36 mnd.

Kunde plikter også betale for eventuelle avtalte og påløpte ytelser som support, etableringer og tilpasninger av tjenestene. Ved avtaleperiodens utløp går avtalen automatisk over på en løpende avtale med 3 måneders oppsigelse dersom den ikke sies opp 3mnd før avtaleperiodens utløp.

Fakturarutiner

Fakturering av abonnementer og tjenester starter fra leveringsdato.

Abonnementene og tjenestene telles opp og faktureres pr kalendermåned, og faktureres kvartalsvis dersom ikke annet er avtalt. Del av måned regnes som hel måned.

Ved levering av tjenestene gjennom forhandlerledd gjelder forhandlerens faktureringbestemmelser.

4.1. Priser og prisjusteringer

Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift. Dersom Kunden bestiller ytterligere tjenester, foretar endringer, oppgraderer sin løsning eller ved bruk og/ eller akkumulering av data får behov for økt ressursinnsats, vil Nettsoft endre prisen for å drifte løsningen tilsvarende denne endringen. Priser er oppgitt i Nettsofts standard prisliste, eller oppgis på forespørsel. Nettsoft kan endre sine priser med en måneds forutgående skriftlig varsel. Konsulentbistand og implementering av endringsoppdrag faktureres etter medgått tid, med mindre fast pris er avtalt.

4.2. Stengning ved betalingsmislighold

Ved manglende betaling av avtalt vederlag vil tjenestene stenges midlertidig når kravet oversendes til inkasso. Driftstjenesten åpnes når betaling har funnet sted. Ved åpning påløper et gebyr på kr. 1000,-.

 1. LEVERANSEVILKÅR

Nettsoft leverer de tjenester Kunden har bestilt i henhold til prisliste og tilbud.

Leveransen inkluderer ikke vedlikehold av programvare eller data på Kunde-side med mindre dette er særskilt avtalt.

5.1. Tjenestene produseres på Nettsofts datasenter lokasjon (server-side).

Dette innebærer at Nettsofts løsninger for backup og tilgjengelighet (UPS, kjøling mv) benyttes i produksjonen av tjenestene som tilbys.

5.2. Eierforhold til programmer og ansvar for lisenser

Nettsoft har ansvar for lisenser til programvare for operativsystem og teknisk drift på server-side. Kunden har ansvar for lisenser til all øvrig programvare som benyttes på klient-side.

Denne avtalen innebærer ingen overføring av rettigheter til serverprogrammene.

5.3. Oppgraderinger

Nettsoft forbeholder seg retten til å utsette eller nekte å utføre oppgraderinger av programvare på server-side dersom dette av ulike årsaker ansees som nødvendig for å opprettholde stabil drift.

5.4. Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data

Nettsoft vil sørge for daglig backup av Kundens data, med formål å kunne rekonstruere disse ved behov. Backup tas i tidsrommet kl. 01.00 – 06.00.

5.5. Rettigheter til data

Kunden har alle rettigheter til data som inngår i Kundens løsning og som lagres eller prosesseres i Nettsofts tjeneste. Nettsoft har tilgang til Kundens data utelukkende i den utstrekning som er nødvendig for at Nettsoft skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen.

5.6. Lokal tredjeparts programvare hos kunden

Kunden er selv ansvarlig for den programvare Kunden benytter lokalt og Kunden er innforstått med at tredjeparts programvare kan påvirke tjenesteytelsen fra Nettsoft.

5.7. Virus og dataangrep

Systemene oppdateres løpende med beskyttelse mot Internett trusler.
Dersom Nettsoft har fulgt nødvendige prosedyrer for sikkerhetskontroll kan Nettsoft ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av virus eller dataangrep. Det anbefales at alle lokale PC-er og enheter som skal tilknyttes tjenesten har installert et antivirus program med automatiske oppdateringer.

Dersom virus- eller dataangrep som påvirker ytelsene fra Nettsoft er oppstått ved overlegg eller grov uaktsomhet fra Kundens side belastes Kunden for Nettsofts medgåtte kostnader til  eventuell gjenoppretting av sikkerheten og eventuelt rekonstruksjon av data.

5.8. Brukerstøtte

Teknisk brukerstøtte gis per telefon eller epost til forhandlers eller Nettsofts angitte brukerstøttesenter som opplyst i bestillingsskjemaet for tjenesten.

5.9. Planlagt Vedlikehold

Nettsoft vil sørge for planlagt vedlikehold i henhold til gjeldende rutiner, p.t. i tidsrommet kl 01.00 – 06.00, samt den siste natt til søndag hver måned i tidsrommet kl 20.00 – 08.00.

Dersom Nettsoft har behov for å stanse tjenestene utover dette for å utføre nødvendig vedlikehold, plikter Nettsoft å varsle Kundens IKT-kontakt pr. epost eller SMS der dette er praktisk mulig. Se avsnitt om tjenestenivå for mer detaljer.

5.10.            Tredjeparts adgang til Kundens løsning

Nettsoft plikter å ha avtaler og rutiner som regulerer tredjeparts tilgang til driftssentralen slik at tilgang begrenses til det som er nødvendig for å opprettholde tjenestene og/eller oppgradere Kundens løsning.

5.11.            Feil og mangler

Dersom Kunden blir oppmerksom på feil i tjenestene, skal Kundens IKT-kontakt melde fra om dette til forhandlers eller Nettsofts angitte brukerstøttesenter som beskrevet i bestillingskjemaet for tjenesten. Nettsoft vil sørger for feilretting i tjenestene så raskt som mulig.

Dersom det blir nødvendig for Nettsoft å stanse tjenestene for å foreta ekstraordinær feilretting, plikter Nettsoft straks å melde fra om dette til Kunden. Kunden og Nettsoft skal samarbeide om å gjennomføre feilretting på en måte som er til minst mulig ulempe for Kunden.

Nettsoft er ikke ansvarlig for feil og mangler forårsaket av operatører.

Nettsoft hefter ikke for manglende oppfyllelse av servicenivåer når disse direkte eller indirekte er forårsaket av operatører, forhandler eller av kunde.

5.12.            Kommunikasjon

UTGÅR

5.13.            Bruk av arbeidsstasjoner og annet utstyr

Det er Kundens, herunder brukers, ansvar å inneha PC, MAC og mobile enheter som fungerer mot tjenesten. Eventuell support på Kundens og/eller brukers lokale utstyr faktureres særskilt.

5.14.            Terminering / Oppsigelse

Ved opphør av avtalen er skal kunde skriftlig meddele dette til support@nettsoft.no. Oppsigelsestid er 3mnd og løper fra utløpet av måneden oppsigelse er sendt.

5.15.            Brukerstøtte og avvikhåndtering

Ved behov for brukerstøtte, eller ved varsling om avvik, skal kontaktpunkter slik de er oppgitt av forhandler eller Nettsoft benyttes. Det er i første rekke Kundens superbrukere eller den Kunden peker ut som førstelinje brukerstøtte som kontakter brukerstøtte. Nettsoft forbeholder seg retten til å fakturere henvendelser som kommer inn utenom disse kontaktpunktene uansett årsak.

5.16.            Endringer

Alle forespørsler om endringer skal sendes skriftlig til kontaktpunkt for brukerstøtte.

 1. TJENESTENIVÅ (SLA)

6.1.  Generelt

Tjenestenivå defineres som tilgjengelighet av tjenestene regulert av avtalen. Måling av tjenestenivået baserer seg på en prosentvis andel tilgjengelighet i tid målt mot total tid for perioden, fratrukket unntatt tid. Tilgjengelighet regulert for en periode defineres som oppetid for perioden. Tilsvarende defineres avvik mellom en periode og oppetiden for perioden som nedetid.

Nedetid på en applikasjon/tjeneste er definert som den perioden applikasjonen/ tjenesten er utilgjengelig for minimum fem brukere, dersom det er fem eller flere brukere på den aktuelle applikasjonen/tjenesten. De applikasjoner/tjenester som har færre enn fem brukere regnes som utilgjengelige når minimum halvparten av brukerne ikke har tilgang.

En applikasjon/tjeneste defineres som utilgjengelig når den ikke er eksekverbar for brukeren eller at mesteparten av funksjonaliteten ikke fungerer.

Måling av tjenestenivå starter oppstartsdag 1. Unntatt tid er en felles betegnelse for driftsavbrudd som ikke skal inngå i beregning av tjenestenivået (se ”Ikke planlagt tid”). En periode defineres som 30 dager, følgelig 720 timer. Tjenestenivå for brukerstøtte defineres som tid fra henvendelse utføres til denne er bekreftet mottatt av Nettsoft.

6.2.  Tilgjengelighet

Måling av tilgjengelighet tar utgangspunkt i hele perioden, det vil si 720 timer. Alle vedlikeholdsvinduer (se ”Nedetid”) trekkes fra i sin helhet ved måling av tilgjengelighet. Det samme gjelder nedetid som faller utenfor kjernetid. Nedetid som oppstår i vedlikeholdsvindu og/eller utenfor kjernetid gir følgelig ikke utslag i redusert tjenestenivå. Beregnet tjenestenivå for en periode er et mål for tjenestekvaliteten i kjernetiden for perioden. Kjernetid er definert til 07:00 – 21:00 mandag til fredag, 09:00 – 18:00 lørdager. Offisielle høytidsdager er ikke inkludert i kjernetid.

6.3. Nedetid

Nettsoft opererer med ulike typer nedetid. Periodisk og planlagt nedetid er nedetid som oppstår innenfor forhåndsavtalt eller forhåndsdefinert tidsperiode. Denne tidsperioden defineres som vedlikeholdsvindu. Vedlikeholdsvindu inntreffer kun utenfor kjernetid. Periodisk nedetid: Nedetid som er rutinemessig av karakter, og som er resultatet av nødvendig periodisk vedlikehold. Periodisk nedetid oppstår i sin helhet i periodisk vedlikeholdsvindu. Følgende periodiske vedlikeholdsvindu foreligger:

 • Alle dager 01:00 – 06:00

Periodisk nedetid gjennomføres uten avtale. Bruker som prøver å logge på under vedlikehold, vil ikke få tilgang til tjenestene.

Planlagt nedetid: Nedetid som er planlagt og kontrollert av karakter, men som ikke er rutinemessig. Planlagt nedetid er resultatet av mer omfattende vedlikehold, innføring av nye tjenester og andre større endringer i Nettsofts infrastruktur.

Planlagt nedetid oppstår i sin helhet i planlagt vedlikeholdsvindu. Tidspunkt og lengde for planlagt vedlikeholdsvindu vil variere innenfor følgende ramme:

 • Man-fre 22:00 – 06:00
 • Lørdag/søndag 00:00 – 24:00

Planlagt vedlikeholdsvindu skal kommuniseres til Kunden senest 5 dager (ikke virkedager) før gjennomføring. Kommunikasjonen skal inneholde årsak til, tidspunkt for og lengde på planlagt nedetid. Eventuelle innsigelser må kommuniseres Nettsoft innen 48 timer før planlagt nedetid. Hvis Kunden ikke fremkommer med innsigelser, defineres dette som aksept. Nettsoft skal utviser fleksibilitet i forhold til planlagt nedetid, hvis dette skulle komme i konflikt med Kundens behov for oppetid.

Ikke planlagt nedetid:

Nedetid som skyldes feil eller avvik av uforutsett karakter. Årsak til, tidspunkt for og lengde på ikke planlagt nedetid er ikke kjent før tilgjengelighet er gjenopprettet og definert utbedret av Nettsoft. Ikke planlagt nedetid er all nedetid som ikke kan defineres som periodisk eller planlagt. Ikke planlagt nedetid innenfor kjernetid er følgelig nedetid som resulterer i redusert tjenestenivå.

Unntatt tid:

Følgende årsaker til driftsavbrudd defineres som unntatt tid og skal ikke inngå i beregning av tjenestenivå for alle tjenester regulert av Avtalen, forutsatt at aktuelle forutsetninger og plikter/unnlatelser fremgår av Avtalen:

Periodisk og planlagt nedetid

Ikke planlagt nedetid utenfor kjernetid

 • Feil ved Kundens utstyr
 • Feil bruk eller misbruk av tjenesten fra Kundens side
 • For tjenester tilknyttet andre leverandører; Nedetid hos, eller mangler på tjenester levert fra eksterne leverandører, f.eks. teleoperatører.
 • Forsinkelser ved vedlikehold eller feilretting som skyldes at Kunden ikke har fulgt rutiner eller overholdt avtaler knyttet til gjennomføring av vedlikehold og feilretting
 • Forsinkelser som skyldes manglende tilbakemeldinger eller kontakt med kontaktperson hos Kunden
 • Force majeure

6.4. Garantert tjenestenivå

 • Garantert tjenestenivå er 99,5 %

6.5. Responstider

 • Ved kritiske feil skal feilretting påbegynnes omgående.
 • Ved ikke kritiske feil skal feilretting påbegynnes innen 4 timer innenfor kontortid.

6.6. Brudd på oppetidsgarantien

Ved brudd på oppetidsgarantien skal Nettsoft gi prosentvis refusjon av det månedlige

driftsbeløpet. Oppetiden regnes over en kalendermåned innenfor den avtalte driftsperioden.

Oppetid i prosent regnes ut etter følgende formel:

(D-N) / D * 100

Oppetid i prosent

D = Disponibel tid = antall dager i perioden * antall timer i døgnet hvor garantien gjelder

N = Virkelig nedetid for applikasjonen/tjenesten

Garantert Oppetid er 99,5 %, målt pr. kalendermåned.

Eventuell prosentvis reduksjon i vederlaget skal regnes av vederlaget for den perioden

Oppetidsmålingen gjelder.

Oppetid i prosent                   Prosentvis reduksjon i vederlag

Oppetid bedre eller lik 99,5 %           0 %

Oppetid bedre eller lik 98 %              10 %

Oppetid bedre eller lik 97 %              20 %

Oppetid bedre eller lik 96 %              30 %

Oppetid dårligere enn 95 %               40 %

Last updated on 23. mars 2020

4.5.Nettsoft Teams Connector (NTC)


GENERELT

Denne tjenesteavtalen er en underavtale til dokumentet «Overordnet avtale om løpende tjenester» fra Nettsoft.

FORMÅL

Formålet med tjenesteavtalen er definere ansvarsforhold og betingelser i et leveranseforhold mellom Nettsoft og kunde. Tjenestebeskrivelsen åpner for at forhandlerledd har samme rettighets- og ansvarsnivå som kunde på leverte tjenester.

AVTALETID OG BETALINGSBETINGELSER

Tjenestene leveres avtaletid ihht tilbudsspesifikasjon.

Kunde plikter også betale for eventuelle avtalte og påløpte ytelser som support, etableringer og tilpasninger av tjenestene. Ved avtaleperiodens utløp går avtalen automatisk over på en løpende avtale med 3 måneders oppsigelse dersom den ikke sies opp 3mnd før avtaleperiodens utløp.

Vær oppmerksom på at tele-/mobil operatører kan ha egne avtaletider, og det er Kundens ansvar og eventuelt si opp slike avtaler ved opphør av tjenesten.

Fakturering av abonnementer og tjenester starter fra oppstartdato.

Fakturering av Nettsoft Cloud Connector starter når én eller flere bruker har fått tilgang til PSTN telefoni i Office365.

Fakturarutiner

Abonnementene og tjenestene telles opp og faktureres pr kalendermåned, og faktureres kvartalsvis dersom ikke annet er avtalt. Del av måned regnes som hel måned.

Ved levering av tjenestene gjennom forhandlerledd gjelder forhandlerens faktureringsbestemmelser.

Tele-/mobil kostnader faktureres direkte fra operatør og her gjelder disse leverandørenes fakturabestemmelser.

4.1. Priser og prisjusteringer

Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift. Dersom Kunden bestiller ytterligere tjenester, foretar endringer, oppgraderer sin løsning eller ved bruk og/ eller akkumulering av data får behov for økt ressursinnsats, vil Nettsoft endre prisen for å drifte løsningen tilsvarende denne endringen. Priser er oppgitt i Nettsofts standard prisliste, eller oppgis på forespørsel. Nettsoft kan endre sine priser med en måneds forutgående skriftlig varsel. Konsulentbistand og implementering av endringsoppdrag faktureres etter medgått tid, med mindre fast pris er avtalt.

4.2. Stengning ved betalingsmislighold

Ved manglende betaling av avtalt vederlag vil tjenestene stenges midlertidig når kravet oversendes til inkasso. Driftstjenesten åpnes når betaling har funnet sted. Ved åpning påløper et gebyr på kr. 1000,-.

 1. LEVERANSEVILKÅR

Nettsoft leverer de tjenester Kunden har bestilt i henhold til prisliste og tilbud.

Leveransen inkluderer teknisk drift og vedlikehold av bestilte tjenester, programvare og tilhørende data, begrenset til tjenesteside. Leveransen inkluderer ikke vedlikehold av programvare eller data på Kunde-side med mindre dette er særskilt avtalt.

5.1. Tjenestene produseres på Nettsofts datasenter lokasjon (server-side).

Dette innebærer at Nettsofts løsninger for sikkerhet (antivirus, antispam, innholdskontroll mm) og tilgjengelighet (UPS, kjøling mv) benyttes i produksjonen av tjenestene som tilbys.

5.2. Eierforhold til programmer og ansvar for lisenser

Nettsoft har ansvar for lisenser til all programvare for teknisk drift på server-side. Kunden har ansvar for lisenser til all øvrig programvare som benyttes på klient-side.

Denne avtalen innebærer ingen overføring av rettigheter til serverprogrammene.

5.3. Oppgraderinger

Nettsoft vil med jevne mellomrom installere oppdateringer til den programvare som inngår i ytelsene. Nettsoft forbeholder seg retten til å utsette eller nekte å utføre oppgraderinger av programvare på server-side dersom dette av ulike årsaker ansees som nødvendig for å opprettholde stabil drift.

5.4. Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data

Nettsoft vil sørge for daglig backup av Kundens data, med formål å kunne rekonstruere disse ved behov. Backup tas i tidsrommet kl. 01.00 – 06.00.

5.5. Rettigheter til data

Kunden har alle rettigheter til data som inngår i Kundens løsning og som lagres eller prosesseres i Nettsofts tjeneste. Nettsoft har tilgang til Kundens data utelukkende i den utstrekning som er nødvendig for at Nettsoft skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen.

5.6. Lokal tredjeparts programvare hos kunden

Kunden er selv ansvarlig for den programvare Kunden benytter lokalt og Kunden er innforstått med at tredjeparts programvare kan påvirke tjenesteytelsen fra Nettsoft.

5.7. Virus og dataangrep

Systemene oppdateres løpende med beskyttelse mot internett trusler.
Dersom Nettsoft har fulgt nødvendige prosedyrer for sikkerhetskontroll kan Nettsoft ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av virus eller dataangrep. Det anbefales at alle lokale PC-er og enheter som skal tilknyttes tjenesten har installert et antivirus program med automatiske oppdateringer.

Dersom virus- eller dataangrep som påvirker ytelsene fra Nettsoft er oppstått ved overlegg eller grov uaktsomhet fra Kundens side belastes Kunden for Nettsofts medgåtte kostnader til  eventuell gjenoppretting av sikkerheten og eventuelt rekonstruksjon av data.

5.8. Brukerstøtte

Teknisk brukerstøtte gis per telefon eller epost til forhandlers eller Nettsofts angitte brukerstøttesenter som opplyst i bestillingsskjemaet for tjenesten.

5.9. Planlagt Vedlikehold

Nettsoft vil sørge for planlagt vedlikehold i henhold til gjeldende rutiner, p.t. i tidsrommet kl 01.00 – 06.00, samt den siste natt til søndag hver måned i tidsrommet kl 20.00 – 08.00.

Dersom Nettsoft har behov for å stanse tjenestene utover dette for å utføre nødvendig vedlikehold, plikter Nettsoft å varsle Kundens IKT-kontakt pr. epost eller SMS der dette er praktisk mulig. Se avsnitt om tjenestenivå for mer detaljer.

5.10.            Tredjeparts adgang til Kundens løsning

Kunden aksepterer at tredjepart (teleoperatører) kan gis tilgang til Kundens løsning for å utføre support- og vedlikeholdstjenester. Nettsoft plikter å ha avtaler og rutiner som regulerer tredjeparts tilgang til driftssentralen slik at tilgang begrenses til det som er nødvendig for å opprettholde tjenestene og/eller oppgradere Kundens løsning.

5.11.            Feil og mangler

Dersom Kunden blir oppmerksom på feil i tjenestene, skal Kundens IKT-kontakt melde fra om dette til forhandlers eller Nettsofts angitte brukerstøttesenter som beskrevet i bestillingskjemaet for tjenesten. Nettsoft vil sørger for feilretting i tjenestene så raskt som mulig.

Dersom det blir nødvendig for Nettsoft å stanse tjenestene for å foreta ekstraordinær feilretting, plikter Nettsoft straks å melde fra om dette til Kunden. Kunden og Nettsoft skal samarbeide om å gjennomføre feilretting på en måte som er til minst mulig ulempe for Kunden.

Nettsoft er ikke ansvarlig for feil og mangler forårsaket av operatører.

Nettsoft hefter ikke for manglende oppfyllelse av servicenivåer når disse direkte eller indirekte er forårsaket av operatører, forhandler eller av kunde.

5.12.            Kommunikasjon

Kunden er ansvarlig for kommunikasjon mot tjenestene, og at denne er av en tilfredsstillende kvalitet for å kunne håndtere stabil sanntids lydoverføring. Ved eventuell integrasjon med Microsoft Lync gjelder utvidede krav som beskrevet i dokumentet Teknisk klargjøring for Lync.

5.13.            Bruk av arbeidsstasjoner og annet utstyr

Det er Kundens, herunder brukers, ansvar å inneha PC, MAC og mobile enheter som fungerer mot tjenesten. Eventuell support på Kundens og/eller brukers lokale utstyr faktureres særskilt.

5.14.            Terminering / Oppsigelse

Ved opphør av avtalen er skal kunde skriftlig meddele dette til support@nettsoft.no. Oppsigelsestid er 3mnd og løper fra utløpet av måneden oppsigelse er sendt.

5.15.            Brukerstøtte og avvikshåndtering

Ved behov for brukerstøtte, eller ved varsling om avvik, skal kontaktpunkter slik de er oppgitt av forhandler eller Nettsoft benyttes. Det er i første rekke Kundens superbrukere eller den Kunden peker ut som førstelinje brukerstøtte som kontakter brukerstøtte. Nettsoft forbeholder seg retten til å fakturere henvendelser som kommer inn utenom disse kontaktpunktene uansett årsak.

5.16.            Endringer

Alle forespørsler om endringer skal sendes skriftlig til kontaktpunkt for brukerstøtte.

Kunden har mulighet til å endre antall brukere og/eller lisenser av Nettsofts tjenester innenfor avtaleperioden. Ved en reduksjon i antall brukere eller abonnementstyper utover 20 % av inngått avtalebeløp pluss senere utvidelser/økninger, vil det bli fakturert et beløp tilsvarende 60 % av denne reduksjonen i gjenværende avtaletid. Det kan legges til ubegrenset med nye brukere. Nye brukere/lisenser faktureres fra det tidspunkt de blir tilgjengelige for kunden. Ved eventuell avslutning av avtale innenfor avtalens fastsatte løpetid faktureres 60% av normalt avtalebeløp for resterende avtaletid.

 1. TJENESTENIVÅ (SLA)

6.1.  Generelt

Tjenestenivå defineres som tilgjengelighet av tjenestene regulert av avtalen. Måling av tjenestenivået baserer seg på en prosentvis andel tilgjengelighet i tid målt mot total tid for perioden, fratrukket unntatt tid. Tilgjengelighet regulert for en periode defineres som oppetid for perioden. Tilsvarende defineres avvik mellom en periode og oppetiden for perioden som nedetid.

Nedetid på en applikasjon/tjeneste er definert som den perioden applikasjonen/ tjenesten er utilgjengelig for minimum fem brukere, dersom det er fem eller flere brukere på den aktuelle applikasjonen/tjenesten. De applikasjoner/tjenester som har færre enn fem brukere regnes som utilgjengelige når minimum halvparten av brukerne ikke har tilgang.

En applikasjon/tjeneste defineres som utilgjengelig når den ikke er eksekverbar for brukeren eller at mesteparten av funksjonaliteten ikke fungerer.

Måling av tjenestenivå starter oppstartsdag 1. Unntatt tid er en felles betegnelse for driftsavbrudd som ikke skal inngå i beregning av tjenestenivået (se ”Ikke planlagt tid”). En periode defineres som 30 dager, følgelig 720 timer. Tjenestenivå for brukerstøtte defineres som tid fra henvendelse utføres til denne er bekreftet mottatt av Nettsoft.

6.2.  Tilgjengelighet

Måling av tilgjengelighet tar utgangspunkt i hele perioden, det vil si 720 timer. Alle vedlikeholdsvinduer (se ”Nedetid”) trekkes fra i sin helhet ved måling av tilgjengelighet. Det samme gjelder nedetid som faller utenfor kjernetid. Nedetid som oppstår i vedlikeholdsvindu og/eller utenfor kjernetid gir følgelig ikke utslag i redusert tjenestenivå. Beregnet tjenestenivå for en periode er et mål for tjenestekvaliteten i kjernetiden for perioden. Kjernetid er definert til 07:00 – 21:00 mandag til fredag, 09:00 – 18:00 lørdager. Offisielle høytidsdager er ikke inkludert i kjernetid.

6.3. Nedetid

Nettsoft opererer med ulike typer nedetid. Periodisk og planlagt nedetid er nedetid som oppstår innenfor forhåndsavtalt eller forhåndsdefinert tidsperiode. Denne tidsperioden defineres som vedlikeholdsvindu. Vedlikeholdsvindu inntreffer kun utenfor kjernetid. Periodisk nedetid: Nedetid som er rutinemessig av karakter, og som er resultatet av nødvendig periodisk vedlikehold. Periodisk nedetid oppstår i sin helhet i periodisk vedlikeholdsvindu. Følgende periodiske vedlikeholdsvindu foreligger:

 • Alle dager 01:00 – 06:00

Periodisk nedetid gjennomføres uten avtale. Bruker som prøver å logge på under vedlikehold, vil ikke få tilgang til tjenestene.

Planlagt nedetid: Nedetid som er planlagt og kontrollert av karakter, men som ikke er rutinemessig. Planlagt nedetid er resultatet av mer omfattende vedlikehold, innføring av nye tjenester og andre større endringer i Nettsofts infrastruktur.

Planlagt nedetid oppstår i sin helhet i planlagt vedlikeholdsvindu. Tidspunkt og lengde for planlagt vedlikeholdsvindu vil variere innenfor følgende ramme:

 • Man-fre 22:00 – 06:00
 • Lørdag/søndag 00:00 – 24:00

Planlagt vedlikeholdsvindu skal kommuniseres til Kunden senest 5 dager (ikke virkedager) før gjennomføring. Kommunikasjonen skal inneholde årsak til, tidspunkt for og lengde på planlagt nedetid. Eventuelle innsigelser må kommuniseres Nettsoft innen 48 timer før planlagt nedetid. Hvis Kunden ikke fremkommer med innsigelser, defineres dette som aksept. Nettsoft skal utviser fleksibilitet i forhold til planlagt nedetid, hvis dette skulle komme i konflikt med Kundens behov for oppetid.

Ikke planlagt nedetid:

Nedetid som skyldes feil eller avvik av uforutsett karakter. Årsak til, tidspunkt for og lengde på ikke planlagt nedetid er ikke kjent før tilgjengelighet er gjenopprettet og definert utbedret av Nettsoft. Ikke planlagt nedetid er all nedetid som ikke kan defineres som periodisk eller planlagt. Ikke planlagt nedetid innenfor kjernetid er følgelig nedetid som resulterer i redusert tjenestenivå.

Unntatt tid:

Følgende årsaker til driftsavbrudd defineres som unntatt tid og skal ikke inngå i beregning av tjenestenivå for alle tjenester regulert av Avtalen, forutsatt at aktuelle forutsetninger og plikter/unnlatelser fremgår av Avtalen:

Periodisk og planlagt nedetid

Ikke planlagt nedetid utenfor kjernetid

 • Feil ved Kundens utstyr
 • Feil bruk eller misbruk av tjenesten fra Kundens side
 • For tjenester tilknyttet andre leverandører; Nedetid hos, eller mangler på tjenester levert fra eksterne leverandører, f.eks. teleoperatører.
 • Forsinkelser ved vedlikehold eller feilretting som skyldes at Kunden ikke har fulgt rutiner eller overholdt avtaler knyttet til gjennomføring av vedlikehold og feilretting
 • Forsinkelser som skyldes manglende tilbakemeldinger eller kontakt med kontaktperson hos Kunden
 • Force majeure

6.4. Garantert tjenestenivå

 • Garantert tjenestenivå er 99,5 %

6.5. Responstider

 • Ved kritiske feil skal feilretting påbegynnes omgående.
 • Ved ikke kritiske feil skal feilretting påbegynnes innen 4 timer innenfor kontortid.

6.6. Brudd på oppetidsgarantien

Ved brudd på oppetidsgarantien skal Nettsoft gi prosentvis refusjon av det månedlige

driftsbeløpet. Oppetiden regnes over en kalendermåned innenfor den avtalte driftsperioden.

Oppetid i prosent regnes ut etter følgende formel:

(D-N) / D * 100

Oppetid i prosent

D = Disponibel tid = antall dager i perioden * antall timer i døgnet hvor garantien gjelder

N = Virkelig nedetid for applikasjonen/tjenesten

Garantert Oppetid er 99,5 %, målt pr. kalendermåned.

Eventuell prosentvis reduksjon i vederlaget skal regnes av vederlaget for den perioden

Oppetidsmålingen gjelder.

Oppetid i prosent                   Prosentvis reduksjon i vederlag

Oppetid bedre eller lik 99,5 %           0 %

Oppetid bedre eller lik 98 %              10 %

Oppetid bedre eller lik 97 %              20 %

Oppetid bedre eller lik 96 %              30 %

Oppetid dårligere enn 95 %               40 %

Last updated on 11. august 2021

4.6.Kalender Push


Priser og vilkår for bruk av Kalender Push

Abonnementspriser
 Avtaletid Pris bruker/mnd Etablering
Ingen kr 15 kr 7 500
12mnd avtale kr 12 kr 5 000
24mnd avtale kr 11 kr 4 000
36mnd avtale kr 10 kr 3 000

Betingelser:

 • Alle priser er oppgitt eks.mva
 • Månedskostnad reguleres etter faktisk antall brukere på løsning.
 • Minimum faktureringsbeløp fra Nettsoft per måned er kr 200,-
 • Fakturering skjer per kvartal og starter etter at tjeneste er satt i drift
 • Avtaletid Ingen – 4 mnd oppsigelse
 • Avtaletid 12 mnd. – 3 mnd oppsigelse – Fornyes deretter med 3 måneders oppsigelsestid
 • Avtaletid 24 mnd. – 1 mnd oppsigelse – fornyes deretter med 1 måneds oppsigelsestid
 • Avtaltatid 36 mnd – , Utløp av inneværende måned – løper til oppsigelse
 • Ved oppsigelse innenfor opprinnelig avtaletiden belastes 60% av gjenværende abonnementskostnader avregnet etter gjennomsnittlig antall brukere, beregnet etter perioden før oppsigelsesdato.
 • Telenor API abonnement på «Tilknytning Nettsoft Calendar Push» tilkommer på alle mobile brukere med MBN aktiv bruker uansett om de skal benytte tjenesten eller ikke. Dette er bestemt av Telenor.
 • Kunde plikter selv å si opp API abonnement hos Telenor ved avslutning av Kalender Push tjensten.

Sammendrag av vilkår:

 • Månedskostnad reguleres etter faktisk antall brukere på løsning.
 • Minimum faktureringsbeløp fra Nettsoft per måned er kr 200,-
 • Fakturering skjer per kvartal og starter etter at tjeneste er satt i drift
 • Avtaletid Ingen – 4 mnd oppsigelse
 • Avtaletid 12 mnd. – 3 mnd oppsigelse – Fornyes deretter med 3 måneders oppsigelsestid
 • Avtaletid 24 mnd. – 1 mnd oppsigelse – fornyes deretter med 1 måneds oppsigelsestid
 • Avtaltatid 36 mnd – , Utløp av inneværende måned – løper til oppsigelse
 • Ved oppsigelse innenfor opprinnelig avtaletiden belastes 60% av gjenværende abonnementskostnader avregnet etter gjennomsnittlig antall brukere, beregnet etter perioden før oppsigelsesdato.
 • API abonnement fra operatør tilkommer på alle mobile brukere med MBN aktiv bruker uansett om de skal benytte tjenesten eller ikke. Dette er bestemt av operatøren
 • Ved oppsigelse av tjeneste plikter selv å si opp API abonnement hos operatør

Tjenesteavtale

Dette er en underavtale av overordnet avtale om løpende tjenester.

Nettsoft as, heretter kalt Leverandøren, leverer de tjenester Kunden har bestilt i henhold til Leverandørens prisliste og tilbud.
Leveransen inkluderer teknisk drift og vedlikehold av Kalender Push-servertjenesten.

1.2 Krav til Kunden
Kunden påtar seg ansvaret for å ha gitt uttrykk for sine behov og krav til Kalender Push-tjenestene på en klar måte, som grunnlag for Leverandørens ytelser.

1.6 Sikkerhetskopiering av data
Leverandøren vil sørge for daglig backup av Kundens data, med formål å kunne rekonstruere disse ved behov. Backup tas i tidsrommet kl. 01.00 – 06.00. Leverandøren tilbakefører tapte data ved disk havari eller korrupte data.

1.7 Utgår

1.8 Lokal programvare hos kunden
Kunden er selv ansvarlig for den programvare Kunden benytter lokalt.

1.9 Utgår

1.10 Brukerstøtte
Teknisk brukerstøtte gis per telefon eller email til Leverandørens angitte brukerstøttesenter.

1.11 Planlagt Vedlikehold
Leverandøren vil sørge for planlagt vedlikehold i henhold til gjeldende rutiner, p.t. i tidsrommet kl 01.00 – 06.00, samt den siste lørdag hver måned i tidsrommet kl 20.00 – 08.00. Dersom Leverandøren har behov for å stanse driftsytelsene utover dette for å utføre nødvendig vedlikehold, plikter Leverandøren å varsle Kundens IT-kontakt pr. epost der dette er praktisk mulig. Se avsnitt 3 tjenestenivå for mer detaljer.

1.12 Utgår

1.13 Feil og mangler
Dersom Kunden blir oppmerksom på feil i driftsytelsene, skal Kundens IT-kontakt melde fra om dette til Leverandørens angitte brukerstøttesenter. Leverandøren sørger for feilretting i driftsytelsene så raskt som mulig. Dersom det blir nødvendig for Leverandøren å stanse driftsytelsene for å foreta ekstraordinær feilretting, plikter Leverandøren straks å melde fra om dette til Kunden. Kunden og Leverandøren skal samarbeide om å gjennomføre feilretting på en måte som er til minst mulig ulempe for Kunden. Leverandøren hefter ikke for manglende oppfyllelse av servicenivåer når disse direkte eller indirekte er forårsaket av Kunden og forhold Kunden har ansvaret for.

1.14 Kommunikasjon
Kunden er ansvarlig for kommunikasjon mot driftssentralen og at denne er av en tilfredsstillende kvalitet.

1.15 Bruk av arbeidsstasjoner og annet utstyr
Det er Kundens ansvar å disponere Exchangeserver som fungerer mot tjenesten. Support på kundens utstyr faktureres særskilt ihht. standard priser.

1.16 Fakturerbare tjenester
Tjenester som vil bli fakturert er bl.a:

 • Endringer på regelsett i en evt. brannmur
 • Oppsett og konfigurasjon av kundens Exchange server
 • Brukerstøtte

1.17 Betalingsbetingelser
Etableringskostnader faktureres Kunden ved avtaleinngåelse. Ytterligere vederlag opptjent av Leverandøren under installasjonsfasen forfaller i sin helhet til betaling på den dag tjenesten er tilgjengeliggjort for Kunden. Fra og med det tidspunkt hvor driftsytelsene er tilgjengelig for kunden begynner krav på månedlig vederlag. Opptjent vederlag for driftsytelsene vil faktureres Kunden forskuddsvis første virkedag i hvert kvartal. Andre avtalte ytelser faktureres etterskuddsvis. All fakturering skjer med 15 dagers forfall. Dersom Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Leverandøren krav på rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 19. des. 1976 nr. 100, § 3, første ledd.

1.18 Priser og prisjusteringer
Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift. Dersom Kunden bestiller ytterligere tjenester, foretar endringer, oppgraderer sin løsning, vil Leverandøren endre prisen for å drifte løsningen tilsvarende denne endringen. Priser er oppgitt i Leverandørens standard prisliste, eller oppgis på forespørsel. Leverandøren kan endre sine priser med en måneds forutgående skriftlig varsel. Konsulentbistand og implementering av endringsoppdrag faktureres etter medgått tid, med mindre fast pris er avtalt.

1.19 Stengning ved betalingsmislighold
Ved manglende betaling av avtalt vederlag for driftstjenesten, vil driftstjenesten stenges midlertidig når kravet oversendes til inkasso. Driftstjenesten åpnes når betaling har funnet sted. Ved åpning påløper et gebyr på kr. 1000,-.

1.20 Avtaletid
Avtalen er bindene for begge parter ved signering eller aksept pr mail. Hvis ikke annet er avtalt er avtaletid 24 mnd som løper fra overgang til ordinær drift ihht. punkt 4.2.

1.21 Terminering / Oppsigelse
Om denne avtale ikke sies opp skriftlig 30 dager før utløp av inngåtte avtaleperiode, fornyes den automatisk for 12 nye måneder. Kunden kan melde brukere ut av løsningen med en oppsigelsestid på 2 kalendermåneder. Oppsigelsestiden løper fra førstkommende månedsskifte etter mottatt oppsigelse. Ved avtalebrudd faktureres 60% av gjenværende sum som ellers ville bli fakturert som følge av gjeldende avtale, pluss utvidelser/økninger.

1.22 Utgår

 1. TJENESTEBESKRIVELSE

Tjenestene beskrevet i dette avsnittet produseres på Leverandørens lokasjon. Dette betyr at Leverandørens løsninger for sikkerhet og tilgjengelighet (UPS, kjøling mm) benyttes i produksjonen av tjenestene som tilbys. Dette gjelder også Leverandørens løsninger for brukerstøtte, overvåking, vaktordninger og andre løsninger knyttet til produksjon av tjenestene. Dette punktet beskriver med andre generelle betingelser rundt tjenestene som tilbys.

2.1 Beskrivelse av tjenester
Detaljene i de spesifikke tjenester som er dekket under denne avtale er beskrevet i separat tillegg til avtalen og i bestillingsskjemaet til tjenesten.

2.2 Tjenester for sikkerhetskopiering
Leverandøren sørger for forsvarlig sikkerhetskopiering av alle data og systemer knyttet til Kundens løsninger.

2.3 Brukerstøtte og avvikshåndtering
Leverandøren legger opp til at Kunden benytter seg av Leverandørens tjenester knyttet til brukerstøtte. Leverandøren har etablert en brukerstøttefunksjon som kontaktes via e-post eller telefon. Brukerstøtten vil fungere som kontaktpunkt vedrørende alle henvendelser knyttet til tjenestene som leveres. I hovedsak gjelder dette tekniske aspekter og avvik i forhold til dette. Det er i første rekke Kundens superbrukere eller den Kunden peker ut som førstelinje brukerstøtte som kontakter Leverandørens brukerstøtte. Problemer utover typiske brukerproblemer eskaleres ved behov til Leverandøren.

2.4 Endringer
Alle forespørsler om endringer skal sendes skriftlig til support@nettsoft.no.
Mindre endringer som opprettelse av nye brukere mv. utføres innen 2 arbeidsdager.

Kunden har mulighet til å endre antall brukere og/eller lisenser av leverandørens tjenester innenfor avtaleperioden. Ved en reduksjon i antall brukere eller abonnementstyper utover 20 % av inngått avtalebeløp pluss senere utvidelser/økninger, vil det bli fakturert et beløp tilsvarende 60 % av denne reduksjonen i gjenværende avtaletid. Det kan legges til ubegrenset med nye brukere. Nye brukere/lisenser faktureres fra det tidspunkt de blir tilgjengelige for kunden.

 1. TJENESTENIVÅ (SLA)

3.1 Generelt
Tjenestenivå defineres som tilgjengelighet av tjenestene regulert av avtalen. Måling av tjenestenivået baserer seg på en prosentvis andel tilgjengelighet i tid målt mot total tid for perioden, fratrukket unntatt tid. Tilgjengelighet regulert for en periode defineres som oppetid for perioden. Tilsvarende defineres avvik mellom en periode og oppetiden for perioden som nedetid.
Nedetid på en tjeneste er definert som den perioden tjenesten er utilgjengelig for minimum fem brukere, dersom det er fem eller flere brukere på den aktuelle tjenesten. De tjenester som har færre enn fem brukere regnes som utilgjengelige når minimum halvparten av brukerne ikke har tilgang.
En applikasjon/tjeneste defineres som utilgjengelig når mesteparten av funksjonaliteten ikke fungerer.

Måling av tjenestenivå starter oppstartsdag 1. Unntatt tid er en felles betegnelse for driftsavbrudd som ikke skal inngå i beregning av tjenestenivået (se ”Unntatt tid”). En periode defineres som 30 dager, følgelig 720 timer. Tjenestenivå for brukerstøtte defineres som tid fra henvendelse utføres til denne er bekreftet mottatt av Leverandøren.

3.2 Tilgjengelighet
Måling av tilgjengelighet tar utgangspunkt i hele perioden, det vil si 720 timer. Alle vedlikeholdsvinduer (se ”Nedetid”) trekkes fra i sin helhet ved måling av tilgjengelighet. Det samme gjelder nedetid som faller utenfor kjernetid. Nedetid som oppstår i vedlikeholdsvindu og/eller utenfor kjernetid gir følgelig ikke utslag i redusert tjenestenivå. Beregnet tjenestenivå for en periode er et mål for tjenestekvaliteten i kjernetiden for perioden. Kjernetid er definert til 07:00 – 21:00 mandag til fredag, 09:00 – 18:00 lørdager. Offisielle høytidsdager er ikke inkludert i kjernetid.

3.3 Nedetid
Leverandøren opererer med ulike typer nedetid. Periodisk og planlagt nedetid er nedetid som oppstår innenfor forhåndsavtalt eller forhåndsdefinert tidsperiode. Denne tidsperioden defineres som vedlikeholdsvindu. Vedlikeholdsvindu inntreffer kun utenfor kjernetid. Periodisk nedetid: Nedetid som er rutinemessig av karakter, og som er resultatet av nødvendig periodisk vedlikehold. Periodisk nedetid oppstår i sin helhet i periodisk vedlikeholdsvindu. Følgende periodiske vedlikeholdsvindu foreligger:

 • Alle dager 01:00 – 06:00

Periodisk nedetid gjennomføres uten avtale. Bruker som prøver å logge på under vedlikehold, vil ikke få tilgang til tjenestene.

Planlagt nedetid: Nedetid som er planlagt og kontrollert av karakter, men som ikke er rutinemessig. Planlagt nedetid er resultatet av mer omfattende vedlikehold, innføring av nye tjenester og andre større endringer i Leverandørens infrastruktur. Planlagt nedetid oppstår i sin helhet i planlagt vedlikeholdsvindu. Tidspunkt og lengde for planlagt vedlikeholdsvindu vil variere innenfor følgende ramme:

 • Man-fre 22:00 – 06:00
 • Lørdag/søndag 00:00 – 24:00

Planlagt vedlikeholdsvindu skal kommuniseres til Kunden senest 5 dager (ikke virkedager) før gjennomføring. Kommunikasjonen skal inneholde årsak til, tidspunkt for og lengde på planlagt nedetid. Gjennomføring av planlagt nedetid forutsetter aksept fra Kunde. Eventuelle innsigelser må kommuniseres Leverandøren innen 48 timer før planlagt nedetid. Hvis Kunden ikke fremkommer med innsigelser, defineres dette som aksept. Leverandøren utviser fleksibilitet i forhold til planlagt nedetid, hvis dette skulle komme i konflikt med Kundens behov for automatiske oppdateringer og lignende

Uplanlagt nedetid: Nedetid som skyldes feil eller avvik av uforutsett av karakter. Årsak til, tidspunkt for og lengde på uplanlagt nedetid er ikke kjent før tilgjengelighet er gjenopprettet og definert utbedret av Leverandøren. Uplanlagt nedetid er all nedetid som ikke kan defineres som periodisk eller planlagt. Uplanlagt nedetid innenfor kjernetid er følgelig nedetid som resulterer i redusert tjenestenivå.

3.4 Unntatt tid
Følgende årsaker til driftsavbrudd defineres som unntatt tid og skal ikke inngå i beregning av tjenestenivå for alle tjenester regulert av Avtalen, forutsatt at aktuelle forutsetninger og plikter/unnlatelser fremgår av Avtalen:

 • Periodisk og planlagt nedetid
 • Uplanlagt nedetid utenfor kjernetid
 • Feil ved Kundens utstyr
 • Feil bruk eller misbruk av tjenesten fra Kundens side
 • Miljømessige forhold i Kundens lokaler (elektrisitet, temperatur, fuktighet og lignende)
 • For tjenester tilknyttet andre leverandører; Nedetid hos, eller mangler på tjenester levert fra eksterne leverandører.
 • Forsinkelser ved vedlikehold eller feilretting som skyldes at Kunden ikke har fulgt rutiner eller overholdt avtaler knyttet til gjennomføring av vedlikehold og feilretting
 • Forsinkelser som skyldes manglende tilbakemeldinger eller kontakt med kontaktperson hos Kunden
 • Force majeure, jfr. Avalens pkt. 5.2.

3.5 Garantert tjenestenivå
Garantert tjenestenivå er 99,5 %

3.6 Responstider
Ved kritiske feil skal feilretting påbegynnes omgående.
Ved ikke kritiske feil skal feilretting påbegynnes innen 4 timer.

3.7 Brudd på oppetidsgarantien
Ved brudd på oppetidsgarantien skal Leverandøren gi prosentvis refusjon av det månedlige driftsbeløpet. Oppetiden regnes over en kalendermåned innenfor den avtalte driftsperioden.

Oppetid i prosent regnes ut etter følgende formel:

O = (D-N) / D * 100
O = Oppetid i prosent
D = Disponibel tid = antall dager i perioden * antall timer i døgnet hvor garantien gjelder
N = Virkelig nedetid for applikasjonen/tjenesten

Garantert Oppetid er 99,5 %, målt pr. kalendermåned.
Eventuell prosentvis reduksjon i vederlaget skal regnes av vederlaget for den perioden Oppetidsmålingen gjelder.

Oppetid i prosent                                  Prosentvis reduksjon i vederlag
Oppetid bedre eller lik 99,5 %                0 %
Oppetid bedre eller lik 98 %                   10 %
Oppetid bedre eller lik 97 %                   20 %
Oppetid bedre eller lik 96 %                   30 %
Oppetid dårligere enn 95 %                    40 %

 1. IMPLEMENTERING AV AVTALEN

4.1 Datoer for implementeringsprosjektet
Når Avtalen er signert kan planleggingen av implementeringsprosjektet starte. Som en del av implementeringsprosjektet gjennomføres en eventuelt avtalt prøveperiode.

4.2 Overgang til ordinær drift
Leverandøren overtar driftsansvaret i henhold til Avtalen etter at implementeringsprosjektet er avsluttet og godkjent av partene. Ved prosjektets slutt vil Leverandør gi meddele ferdigstillelse skriftlig til Kunden. Med mindre avvik rapporteres inn fra enten Kunde eller Leverandør selv, regnes prosjektet som ferdigstilt 48 timer etter at opprinnelig beskjed er gitt. Fakturering av avtalen starter så snart tjenestene fra leverandøren er gjort tilgjengelig for kunden.

 1. GENERELLE BESTEMMELSER

5.1. Partenes samarbeid og plikter
Leverandøren plikter å levere avtalte driftsytelser på de betingelser som fremgår av avtalen. Kunden plikter å betale avtalt vederlag.

5.2. Force majeure
Dersom det skulle inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, som ikke kunne forutses ved avtaleinngåelse og som i vesentlig grad vanskeliggjør oppfyllelse av en parts plikter, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes i den utstrekning som er relevant så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med en måneds skriftlig varsel dersom force majeure situasjonen gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

5.3. Overdragelse av avtalen
Partene kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra den annen part. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Det regnes ikke som overdragelse hvis en av partene slås sammen med ett eller flere andre selskaper eller overdragelsen skjer til et datterselskap. Rett til vederlag etter denne avtalen kan fritt overdras, men slik overdragelse fritar ikke vedkommende part fra hans forpliktelser og ansvar.

5.4. Mislighold
Leverandørens mislighold

 1. Mangler: Det foreligger en mangel fra Leverandørens side dersom driftsytelsene ikke dekker de krav og spesifikasjoner som følger av avtalen, dersom dette skyldes Leverandøren selv eller et forhold som Leverandøren er ansvarlig for. Dersom det foreligger en mangel i driftsytelsene, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold avhjelpe mangelen.
 2. Heving: Kunden kan heve avtalen med umiddelbar virkning, dersom det foreligger et vesentlig mislighold som Leverandøren er ansvarlig for.

Kundens mislighold

I de tilfeller der forfalt vederlag med tillegg av renter ikke er betalt innen 30 dager fra forfall, kan Leverandøren sende Kunden skriftlig varsel om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke har skjedd innen 30 dager etter at Kunden mottok varselet. Heving kan ikke skje dersom Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av renter før fristens utløp. Ved heving av avtalen som skyldes Kunden er Kunden allikevel forpliktet til å betale resterende del av avtaleperioden ihht. inngått avtale.

5.5. Erstatning
Kunden kan kreve erstattet tap som med rimelighet kan tilbakeføres til misligholdet, med mindre Leverandøren kan godtgjøre at misligholdet, eller årsaken til misligholdet, ikke kan tilskrives ham. Leverandøren er ikke ansvarlige for den annen parts indirekte tap, herunder forventet besparelse eller gevinst. Som indirekte tap inngår blant annet: – Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd); – Tap som følge av at driftsytelsene ikke kan benyttes som forutsatt (avsavn); – Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt. Partenes maksimale erstatningsplikt overfor hverandre er, uavhengig av antall skadetilfeller, oppad begrenset til det avtalte årlige vederlag. Begrensningene i partenes erstatningsansvar gjelder ikke hvis parten eller noen han har ansvaret for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

5.6. Rettsmangler
Dersom tredjemann gjør gjeldende at anvendelse av programvare som Kunden eller Leverandøren har lisensansvar for strider mot tredjemanns rettigheter, skal vedkommende part sørge for at nødvendige rettigheter beholdes eller skaffes, eller at annen tilsvarende programvare/funksjonalitet skaffes til veie uten omkostning for den annen part. Dersom det skulle bli reist krav fra tredjepart mot Kunden eller Leverandøren på grunnlag av rettsmangler som har sammenheng med forhold hos den annen part, plikter denne part for egen regning å bistå og eventuelt føre saken for begge parter. Fra det tidspunkt en part overtar saken, plikter den annen part å bistå mot særskilt godtgjørelse.

5.7. Ansvar for underleverandører
Partene er selv fullt ut ansvarlige for avtalte ytelser som utføres av egne underleverandører.

5.8. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre vilkår med 30 dagers varsel.

5.9. Leverandørens generelle leveringsbetingelser kommer i tillegg til denne avtalen. Der det er konflikt mellom denne avtale og generelle leveringsbetingelser vil denne avtalen overstyre de generelle leveringsbetingelsene.

5.10. Dersom det gjelder andre spesielle forhold til enkelte av tjenestene er disse spesifisert i et eget tillegg til avtalen

Last updated on 4. mai 2021

4.7.Microsoft Office365


Denne tjenesten produseres og leveres av Microsoft, og er underlagt deres tjenesteavtaler.

Nettsoft tilbyr drifts- og supportavtale som du finner i menyen.

Last updated on 28. november 2019

4.8.Telenor MBN

Last updated on 28. november 2019

4.9.Nettsoft SmartDrift


 1. Generelle vilkår
  1. Avtalen gjelder for de elementer som angitt og valgt i spesifikasjon med eventuelle fremtidige endringer.
  2. Minimum avtalebeløp er kr 600,- /mnd. og avtaletiden gjelder 2 år fra det tidspunkt tjenestene er iverksatt. Etter dette fornyes avtalen automatisk og har da 3 mnd. oppsigelsestid. Kortere avtaletid kan avtales mot pristillegg på 20% på oppgitte priser.
  3. Priser og tjenesteinnhold kan endres med 2 måneders varsel. Endringene kan skyldes valuta og/eller endring av produkt fra produsenter. Dersom dette innebærer uforholdsmessig ugunstige endringer for kunde, står kunde fritt til å si opp tjenestene med virkning fra endringsdato.
  4. Tjenestene faktureres etterskuddsvis hvert kvartal etter til enhver tid valgte tjenester, og antall registrerte maskiner/enheter i bedriften. Del av måned faktureres som hel måned.
  5. Faktura for backup lagringsplass beregnet ved høyest benyttet lagringsplass i løpet av måneden.
  6. Priser på installasjon og tilpasninger er disse forsøkt å gi etter beste evne men må anses som estimater.
  7. For å oppnå 10% rabatt på våre timepriser må avtalens total tjenestekostnad overstige kr 1000,- per måned.
  8. Dersom PCer er en del av avtalen må alle kontormaskiner, og/eller maskiner som er hyppig tilkoblet nettverket være en del av avtalen og ha samme SmartDrift abonnement, unntaket er Online backup som kan bestilles til enkelte maskiner.
  9. SLA – Service Level Agreement betyr at Nettsoft plikter å prioritere og igangsette feilretting av kritiske feil innenfor avtalt tid mellom kl 8 og 16.
  10. Arbeid utenfor kontortid kan avtales, men faktureres etter gjeldende overtidssatser.
  11. Ved oppsigelse av avtale før avtaletidens utløp belastes kunde 60% av gjenværende avtalebeløp.
  12. Kunde har ved inngåelse av avtale også gjort seg kjent med Nettsoft sine generelle salgs- og leveringsbetingelser.
 2. Installasjon av SmartDrift programvare
  1. Installasjon av programvare for administrasjon og sikkerhet er inkludert for PCer, men forutsettes utført av kunde på anvisning fra Nettsoft. Dette kan installeres separat på hver PC, eller rulles ut via server regel. Dersom Nettsoft skal utføre installasjon/utrulling faktureres dette etter medgått tid. Nettsoft tar et forbehold om at eventuelt eksisterende antivirusverktøy er avinstallert, og at maskinen ikke inneholder feil som forårsaker at automatisert installasjon ikke fungerer. Dersom Nettsoft må utføre arbeid med å avinstallere antivirus eller rette problemer utføres og faktureres slikt arbeid etter medgått tid.
  2. Installasjon av programvare for administrasjon, backup og sikkerhet på servere belastes etter medgått tid. Estimert tid er oppgitt i spesifikasjonen.
 3. Support og bistand generelt
  1. Der avtalen inkluderer support gjelder dette spørsmål på epost og telefonsupport som kan besvares omgående, og som ikke omfatter videre undersøkelser. Utvidet rådgivning, spørsmål om bruk og utbedring av problemer med utstyr faktureres etter medgått tid.
  2. Bistand på servere og nettverk infrastruktur gis til bedriftens IT-ansvarlig eller den stedfortreder.
  3. Nettsoft forbeholder seg retten til å fakturere timeforbruk over avtalte minutter og henvendelser ihht bestilt tjeneste.
  4. Ved epost henvendelser skal adressen kundeservice@nettsoft.no
   Henvendelser på telefon gjøres til 22 88 19 19.
 4. Support og bistand Office365
  1. Betingelser som punkt 3., men inkluderer følgende bistandselementer til Office365 brukere:
   1. Endring av brukerinformasjon i løsningen slik som navn, adresse telefonnummer etc.
   2. Problemer med pålogging, slik som reset og endring av brukernavn og passord
 • Endring av lisensplan for bruker (endringer på bedriftsnivå omfattes ikke)
 1. Informasjon om oppsett av mobile enheter som smartmobiler og nettbrett.
 1. Fullstendig beskrivelse av tjeneste og betingelser for Office365 kan lastes ned herfra
 2. Vi gjør oppmerksom på at supportavtalen ikke omfatter endringer, feilsøk eller feilretting av Sharepoint eller OneDrive. Eventuelt arbeid med dette utføres og faktureres etter medgått tid.
 3. Dersom det oppstår problemer med tjenester hos Microsoft vil Nettsoft kunne registrere servicesak og følge opp denne. Slikt arbeid kan bli fakturert etter medgått tid.
 1. Systemkontroll/Overvåkning og rapportering
  1. Overvåkning innebærer at Nettsoft har oversikt over maskiner og utstyr i kundens nettverk og kan monitorere helsetilstand på dette utstyret. Nettsoft har ikke tilgang til bruker/kundedata i overvåkningssystemet.
  2. Tjenesten innebærer at vi jevnlig kontrollerer ressursforbruk og feilmeldinger bedriftens utstyr. Ved kritiske problemer vil Nettsoft ta kontakt for avtale om utbedring.
  3. Backup og antivirus kontrolleres daglig (ikke helg/helligdager).
  4. Ved bestilt Server Total tjeneste sendes ukentlige rapporter til IT-ansvarlig.
  5. Kundens IT-ansvarlig får tilgang til administrasjonskonsoll for egen oversikt og kontroll.
  6. Eventuelle feil varsles og feilretting avtales.
 2. Antivirus
  1. Pris på etablering/installasjon av antivirus forutsetter at arbeid med dette kan utføres fjernstyrt. Eventuelle problemer med avinstallasjon av eksisterende systemer faktureres etter medgått tid.
  2. Lisenser og vedlikehold på denne programvaren er inkludert i løsningen.
  3. Ved eventuelle virusutbrudd eller angrep utføres og faktureres utbedringer etter medgått tid.
 3. Backup
  1. Backup programvare er tilgjengelig for PCer og servere
  2. Installasjon og tilpasning av programvaren utføres og faktureres etter medgått tid.
  3. Minimum backup volum er 100Gb per måned for alle maskiner totalt.
  4. Backup tjenesten inkluderer både lokal- og online backup (hybrid)
  5. Lisenser og vedlikehold er inkludert i løsningen
  6. Systemspeiling (image) er kun tilgjengelig på utvalgte systemer. Dette avklares under installasjon av tjeneste.
  7. Kunde er selv ansvarlig for å spesifisere hva det skal tas backup av, og rapporter genereres daglig og sendes til bruker/IT-ansvarlig. Vi anbefaler at det ryddes opp i gamle data før backup aktiveres.
  8. Ved systemspeiling (image) anbefales minimum 5Mbit utgående internettlinje med endringer på opptil ca. 300Mb pr. døgn.
  9. Ved server backup må kunde ha tilgang til en lokal lagringsplass av data.
   Dette bør være en nettverksdisk (NAS). For best mulig sikkerhet anbefaler vi at det benyttes en nettverksdisk plassert et annet sted enn datarom hvor server er plassert.
  10. Backup kjøres daglig og fortrinnsvis mellom kl 00:00 og 06:00. Tid/omfang av backup avtales med kunde og dokumenteres.
  11. Backup kjører først til lokal nettverksdisk, som deretter overfører endringer til Nettsoft backup node.
   All backup data og overføringer via Internett er kryptert.
  12. Backup blir lagret i 30 dager. Det kan avtales utvidet lagringstid etter avtale. Kostnaden ved dette reguleres etter datamengde med 50% av standard backup kostnader pr ekstra måned lagring.
  13. Kontroll av server backup data foretas det antall ganger pr år som er angitt i spesifikasjon og kostnadsberegning, og faktureres etter at den er varslet utført. Vi anbefaler minst én kontroll per år.

Kontrollen består i at vi forsøker gjenoppretting av serveren til en virtuell maskin i vårt datasenter og logger på. Øvrige funksjoner og data testes ikke.

 1. Eventuell bistand til gjenoppretting av data faktureres etter medgått tid.
 2. Eventuell midlertidig tilgang til virtuell server fra Nettsoft datasenter ved tap av server er inkludert, men arbeidet faktureres etter medgått tid.
 1. Oppdateringer (Patching)
  1. Oppdateringer av Windows operativsystemer gjelder for oppdateringer som er definert som kritiske, viktige og moderate.
  2. Oppdateringer som ikke lar seg installere, eller ved feil på PC/server ytes bistand som faktureres etter medgått tid.
  3. Det kan avtales rutinemessige oppdateringer av annen programvare.
  4. I enkelte tilfeller kreves det omstart av servere etter installasjon av oppdateringer. Dette «vedlikeholds vindu» avtales i bestillingskjemaet. Vi gjør oppmerksom på at bestilt vedlikehold utenom kontortid blir fakturert etter gjeldende overtidssatser.
  5. Microsoft ServicePacks (store graderinger) er valgfrie og omfattes ikke av oppdateringene, og faktureres derfor etter medgått tid. Nettsoft vil varsle og eventuelt gjøre egne avtaler om dette.
 2. Annet utstyr
  1. Tjenesten tilpasses etter ønske og arbeidet med dette faktureres etter medgått tid.

 

 

 

Last updated on 28. november 2019

5.Personvernerklæring


Innledning
Denne personvernerklæringen gjelder for Nettsoft AS og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Nettsoft AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Nettsoft AS grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

Om personopplysninger og regelverket
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

Opplysninger du selv gir til oss

Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester eller sosiale medier du gir oss tilgang til.

Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

Din enhet og din internett-tilkobling

Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

Bruk av tjeneste eller kjøp

Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

Opplysninger vi får fra andre kilder

Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyse, søkemotorer og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

Automatiske vurderinger

Gjennom analyse av dine kjøp og atferd kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde.

Hva brukes opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

For å levere og forbedre tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og om relevant, for å kunne betale for tjenester. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

 1. b) For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring
  Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter og tjenester du har brukt eller kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.
 1. c) For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering
  Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å opprette en profil hos oss godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der din persondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.
 1. d) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 1. e) For å forhindre misbruk av tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

 1. Deling av opplysninger

Nettsoft AS deler i noen tilfeller personopplysninger med andre Nettsofter som utfører tjenester på våre vegne. Dette er først og fremst for å gi deg en tryggere og bedre handleopplevelse. Her er de viktigste eksemplene:

 1. a) Når andre utfører tjenester på våre vegne

For eksempel web- og markedsføringsbyråer til å drifte nettbutikken og vise deg målrettet markedsføring samt lage kampanjer. Disse har ikke lov til å bruke disse personopplysningene til noe annet enn å utføre tjenester for Nettsoft AS.

 1. b) Ved mistanke om lovbrudd

vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

 1. Sletting av personopplysninger

Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger. Eksempler på dette er:

 • Lov om bokføring
 • Ordredata iht. angrerett
 • Ordredata iht. garantier.

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette å oppheve ditt kundeforhold via e-post, til: Nettsoft@Nettsoft.no

 1. Sikring av personopplysninger

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

 1. Særlig om markedsføring i e-post og SMS

Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i e-postene/SMS-ene.

 1. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.

Ved større endringer vil vi informere om dette.

 1. Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

 1. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på kundeservice@Nettsoft.no.

Last updated on 25. oktober 2019

6.Samtykke til Microsoft CSP


Samtykke for bruk og bestilling av Office365 lisenser.

Informasjon

Som partner i Microsofts Cloud Solution Provider-program (CSP) er Nettsoft ansvarlig for å gå gjennom Microsofts vilkår, inkludert akseptabel bruk av Microsofts produkter og tjenester med kundene våre.

Microsoft endrer nå rutinene sine for Microsoft Cloud-avtalen for å sikre at dataene deres behandles sikkert og i samsvar med personvernforordningen.

Microsoft Cloud kontrakten eller Microsofts kundeavtale (MCA) inneholder Microsofts bruksvilkår for Microsofts nettjenester, som Office 365 eller Microsoft Azure.

Som brukere av Microsofts nettjenester må dere nå samtykke til disse vilkårene.

Tidligere kunne vi som partner samtykke til Microsoft Cloud-avtalen på deres vegne.
Nå må vi hente inn samtykket direkte og dokumentere det.

Last updated on 25. oktober 2019

7.Phonero Kalendersynk

Sammendrag av vilkår:

 • Månedskostnad reguleres etter faktisk antall brukere på løsning, beregnet etter maksimalt antall brukere per mnd.
 • Minimum faktureringsbeløp fra Nettsoft per måned er kr 200,-
 • Fakturering skjer per kvartal og starter etter at tjeneste er satt i drift
 • Avtaletid Ingen – 4 mnd oppsigelse
 • Avtaletid 12 mnd. – 3 mnd oppsigelse – Fornyes deretter med 3 måneders oppsigelsestid
 • Avtaletid 24 mnd. – 1 mnd oppsigelse – fornyes deretter med 1 måneds oppsigelsestid
 • Avtaltatid 36 mnd – , Utløp av inneværende måned – løper til oppsigelse
 • Ved oppsigelse innenfor opprinnelig avtaletiden belastes 60% av gjenværende abonnementskostnader avregnet etter gjennomsnittlig antall brukere, beregnet etter perioden før oppsigelsesdato.
 • Kostnader til Phonero API tilkommer og faktureres av Phonero.
 • Kunde plikter selv å si opp API abonnement hos Phonero ved avslutning av tjeneste.

Tjenesteavtale

Nettsoft as, heretter kalt Leverandøren, leverer de tjenester Kunden har bestilt i henhold til Leverandørens prisliste og tilbud. Leveransen inkluderer teknisk drift og vedlikehold av Kalenderpush-servertjenesten.

1.2 Krav til Kunden
Kunden påtar seg ansvaret for å ha gitt uttrykk for sine behov og krav til Kalenderpush-tjenestene på en klar måte, som grunnlag for Leverandørens ytelser.

1.6 Sikkerhetskopiering av data
Leverandøren vil sørge for daglig backup av Kundens data, med formål å kunne rekonstruere disse ved behov. Backup tas i tidsrommet kl. 01.00 – 06.00. Leverandøren tilbakefører tapte data ved disk havari eller korrupte data.

1.7 Utgår

1.8 Lokal programvare hos kunden
Kunden er selv ansvarlig for den programvare Kunden benytter lokalt.

1.9 Utgår

1.10 Brukerstøtte
Teknisk brukerstøtte gis per telefon eller email til Leverandørens angitte brukerstøttesenter.

1.11 Planlagt Vedlikehold
Leverandøren vil sørge for planlagt vedlikehold i henhold til gjeldende rutiner, p.t. i tidsrommet kl 01.00 – 06.00, samt den siste lørdag hver måned i tidsrommet kl 20.00 – 08.00. Dersom Leverandøren har behov for å stanse driftsytelsene utover dette for å utføre nødvendig vedlikehold, plikter Leverandøren å varsle Kundens IT-kontakt pr. epost der dette er praktisk mulig. Se avsnitt 3 tjenestenivå for mer detaljer.

1.12 Utgår

1.13 Feil og mangler
Dersom Kunden blir oppmerksom på feil i driftsytelsene, skal Kundens IT-kontakt melde fra om dette til Leverandørens angitte brukerstøttesenter. Leverandøren sørger for feilretting i driftsytelsene så raskt som mulig. Dersom det blir nødvendig for Leverandøren å stanse driftsytelsene for å foreta ekstraordinær feilretting, plikter Leverandøren straks å melde fra om dette til Kunden. Kunden og Leverandøren skal samarbeide om å gjennomføre feilretting på en måte som er til minst mulig ulempe for Kunden. Leverandøren hefter ikke for manglende oppfyllelse av servicenivåer når disse direkte eller indirekte er forårsaket av Kunden og forhold Kunden har ansvaret for.

1.14 Kommunikasjon
Kunden er ansvarlig for kommunikasjon mot driftssentralen og at denne er av en tilfredsstillende kvalitet.

1.15 Bruk av arbeidsstasjoner og annet utstyr
Det er Kundens ansvar å disponere Exchangeserver som fungerer mot tjenesten. Support på kundens utstyr faktureres særskilt ihht. standard priser.

1.16 Fakturerbare tjenester
Tjenester som vil bli fakturert er bl.a:

 • Endringer på regelsett i en evt. brannmur
 • Oppsett og konfigurasjon av kundens Exchange server
 • Brukerstøtte

1.17 Betalingsbetingelser
Etableringskostnader faktureres Kunden ved avtaleinngåelse. Ytterligere vederlag opptjent av Leverandøren under installasjonsfasen forfaller i sin helhet til betaling på den dag tjenesten er tilgjengeliggjort for Kunden. Fra og med det tidspunkt hvor driftsytelsene er tilgjengelig for kunden begynner krav på månedlig vederlag. Opptjent vederlag for driftsytelsene vil faktureres Kunden forskuddsvis første virkedag i hvert kvartal. Andre avtalte ytelser faktureres etterskuddsvis. All fakturering skjer med 15 dagers forfall. Dersom Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Leverandøren krav på rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 19. des. 1976 nr. 100, § 3, første ledd.

1.18 Priser og prisjusteringer
Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift. Dersom Kunden bestiller ytterligere tjenester, foretar endringer, oppgraderer sin løsning, vil Leverandøren endre prisen for å drifte løsningen tilsvarende denne endringen. Priser er oppgitt i Leverandørens standard prisliste, eller oppgis på forespørsel. Leverandøren kan endre sine priser med en måneds forutgående skriftlig varsel. Konsulentbistand og implementering av endringsoppdrag faktureres etter medgått tid, med mindre fast pris er avtalt.

1.19 Stengning ved betalingsmislighold
Ved manglende betaling av avtalt vederlag for driftstjenesten, vil driftstjenesten stenges midlertidig når kravet oversendes til inkasso. Driftstjenesten åpnes når betaling har funnet sted. Ved åpning påløper et gebyr på kr. 1000,-.

1.20 Avtaletid
Avtalen er bindene for begge parter ved signering eller aksept pr mail. Hvis ikke annet er avtalt er avtaletid 24 mnd som løper fra overgang til ordinær drift ihht. punkt 4.2.

1.21 Terminering / Oppsigelse
Om denne avtale ikke sies opp skriftlig 30 dager før utløp av inngåtte avtaleperiode, fornyes den automatisk for 12 nye måneder. Kunden kan melde brukere ut av løsningen med en oppsigelsestid på 2 kalendermåneder. Oppsigelsestiden løper fra førstkommende månedsskifte etter mottatt oppsigelse. Ved avtalebrudd faktureres 60% av gjenværende sum som ellers ville bli fakturert som følge av gjeldende avtale, pluss utvidelser/økninger.

1.22 Utgår

 1. TJENESTEBESKRIVELSE

Tjenestene beskrevet i dette avsnittet produseres på Leverandørens lokasjon. Dette betyr at Leverandørens løsninger for sikkerhet og tilgjengelighet (UPS, kjøling mm) benyttes i produksjonen av tjenestene som tilbys. Dette gjelder også Leverandørens løsninger for brukerstøtte, overvåking, vaktordninger og andre løsninger knyttet til produksjon av tjenestene. Dette punktet beskriver med andre generelle betingelser rundt tjenestene som tilbys.

2.1 Beskrivelse av tjenester
Detaljene i de spesifikke tjenester som er dekket under denne avtale er beskrevet i separat tillegg til avtalen og i bestillingsskjemaet til tjenesten.

2.2 Tjenester for sikkerhetskopiering
Leverandøren sørger for forsvarlig sikkerhetskopiering av alle data og systemer knyttet til Kundens løsninger.

2.3 Brukerstøtte og avvikshåndtering
Leverandøren legger opp til at Kunden benytter seg av Leverandørens tjenester knyttet til brukerstøtte. Leverandøren har etablert en brukerstøttefunksjon som kontaktes via e-post eller telefon. Brukerstøtten vil fungere som kontaktpunkt vedrørende alle henvendelser knyttet til tjenestene som leveres. I hovedsak gjelder dette tekniske aspekter og avvik i forhold til dette. Det er i første rekke Kundens superbrukere eller den Kunden peker ut som førstelinje brukerstøtte som kontakter Leverandørens brukerstøtte. Problemer utover typiske brukerproblemer eskaleres ved behov til Leverandøren.

2.4 Endringer
Alle forespørsler om endringer skal sendes skriftlig til support@nettsoft.no.
Mindre endringer som opprettelse av nye brukere mv. utføres innen 2 arbeidsdager.

Kunden har mulighet til å endre antall brukere og/eller lisenser av leverandørens tjenester innenfor avtaleperioden. Ved en reduksjon i antall brukere eller abonnementstyper utover 20 % av inngått avtalebeløp pluss senere utvidelser/økninger, vil det bli fakturert et beløp tilsvarende 60 % av denne reduksjonen i gjenværende avtaletid. Det kan legges til ubegrenset med nye brukere. Nye brukere/lisenser faktureres fra det tidspunkt de blir tilgjengelige for kunden.

 1. TJENESTENIVÅ (SLA)

3.1 Generelt
Tjenestenivå defineres som tilgjengelighet av tjenestene regulert av avtalen. Måling av tjenestenivået baserer seg på en prosentvis andel tilgjengelighet i tid målt mot total tid for perioden, fratrukket unntatt tid. Tilgjengelighet regulert for en periode defineres som oppetid for perioden. Tilsvarende defineres avvik mellom en periode og oppetiden for perioden som nedetid.
Nedetid på en tjeneste er definert som den perioden tjenesten er utilgjengelig for minimum fem brukere, dersom det er fem eller flere brukere på den aktuelle tjenesten. De tjenester som har færre enn fem brukere regnes som utilgjengelige når minimum halvparten av brukerne ikke har tilgang.
En applikasjon/tjeneste defineres som utilgjengelig når mesteparten av funksjonaliteten ikke fungerer.

Måling av tjenestenivå starter oppstartsdag 1. Unntatt tid er en felles betegnelse for driftsavbrudd som ikke skal inngå i beregning av tjenestenivået (se ”Unntatt tid”). En periode defineres som 30 dager, følgelig 720 timer. Tjenestenivå for brukerstøtte defineres som tid fra henvendelse utføres til denne er bekreftet mottatt av Leverandøren.

3.2 Tilgjengelighet
Måling av tilgjengelighet tar utgangspunkt i hele perioden, det vil si 720 timer. Alle vedlikeholdsvinduer (se ”Nedetid”) trekkes fra i sin helhet ved måling av tilgjengelighet. Det samme gjelder nedetid som faller utenfor kjernetid. Nedetid som oppstår i vedlikeholdsvindu og/eller utenfor kjernetid gir følgelig ikke utslag i redusert tjenestenivå. Beregnet tjenestenivå for en periode er et mål for tjenestekvaliteten i kjernetiden for perioden. Kjernetid er definert til 07:00 – 21:00 mandag til fredag, 09:00 – 18:00 lørdager. Offisielle høytidsdager er ikke inkludert i kjernetid.

3.3 Nedetid
Leverandøren opererer med ulike typer nedetid. Periodisk og planlagt nedetid er nedetid som oppstår innenfor forhåndsavtalt eller forhåndsdefinert tidsperiode. Denne tidsperioden defineres som vedlikeholdsvindu. Vedlikeholdsvindu inntreffer kun utenfor kjernetid. Periodisk nedetid: Nedetid som er rutinemessig av karakter, og som er resultatet av nødvendig periodisk vedlikehold. Periodisk nedetid oppstår i sin helhet i periodisk vedlikeholdsvindu. Følgende periodiske vedlikeholdsvindu foreligger:

 • Alle dager 01:00 – 06:00

Periodisk nedetid gjennomføres uten avtale. Bruker som prøver å logge på under vedlikehold, vil ikke få tilgang til tjenestene.

Planlagt nedetid: Nedetid som er planlagt og kontrollert av karakter, men som ikke er rutinemessig. Planlagt nedetid er resultatet av mer omfattende vedlikehold, innføring av nye tjenester og andre større endringer i Leverandørens infrastruktur. Planlagt nedetid oppstår i sin helhet i planlagt vedlikeholdsvindu. Tidspunkt og lengde for planlagt vedlikeholdsvindu vil variere innenfor følgende ramme:

 • Man-fre 22:00 – 06:00
 • Lørdag/søndag 00:00 – 24:00

Planlagt vedlikeholdsvindu skal kommuniseres til Kunden senest 5 dager (ikke virkedager) før gjennomføring. Kommunikasjonen skal inneholde årsak til, tidspunkt for og lengde på planlagt nedetid. Gjennomføring av planlagt nedetid forutsetter aksept fra Kunde. Eventuelle innsigelser må kommuniseres Leverandøren innen 48 timer før planlagt nedetid. Hvis Kunden ikke fremkommer med innsigelser, defineres dette som aksept. Leverandøren utviser fleksibilitet i forhold til planlagt nedetid, hvis dette skulle komme i konflikt med Kundens behov for automatiske oppdateringer og lignende

Uplanlagt nedetid: Nedetid som skyldes feil eller avvik av uforutsett av karakter. Årsak til, tidspunkt for og lengde på uplanlagt nedetid er ikke kjent før tilgjengelighet er gjenopprettet og definert utbedret av Leverandøren. Uplanlagt nedetid er all nedetid som ikke kan defineres som periodisk eller planlagt. Uplanlagt nedetid innenfor kjernetid er følgelig nedetid som resulterer i redusert tjenestenivå.

3.4 Unntatt tid
Følgende årsaker til driftsavbrudd defineres som unntatt tid og skal ikke inngå i beregning av tjenestenivå for alle tjenester regulert av Avtalen, forutsatt at aktuelle forutsetninger og plikter/unnlatelser fremgår av Avtalen:

 • Periodisk og planlagt nedetid
 • Uplanlagt nedetid utenfor kjernetid
 • Feil ved Kundens utstyr
 • Feil bruk eller misbruk av tjenesten fra Kundens side
 • Miljømessige forhold i Kundens lokaler (elektrisitet, temperatur, fuktighet og lignende)
 • For tjenester tilknyttet andre leverandører; Nedetid hos, eller mangler på tjenester levert fra eksterne leverandører.
 • Forsinkelser ved vedlikehold eller feilretting som skyldes at Kunden ikke har fulgt rutiner eller overholdt avtaler knyttet til gjennomføring av vedlikehold og feilretting
 • Forsinkelser som skyldes manglende tilbakemeldinger eller kontakt med kontaktperson hos Kunden
 • Force majeure, jfr. Avalens pkt. 5.2.

3.5 Garantert tjenestenivå
Garantert tjenestenivå er 99,5 %

3.6 Responstider
Ved kritiske feil skal feilretting påbegynnes omgående.
Ved ikke kritiske feil skal feilretting påbegynnes innen 4 timer.

3.7 Brudd på oppetidsgarantien
Ved brudd på oppetidsgarantien skal Leverandøren gi prosentvis refusjon av det månedlige driftsbeløpet. Oppetiden regnes over en kalendermåned innenfor den avtalte driftsperioden.

Oppetid i prosent regnes ut etter følgende formel:

O = (D-N) / D * 100
O = Oppetid i prosent
D = Disponibel tid = antall dager i perioden * antall timer i døgnet hvor garantien gjelder
N = Virkelig nedetid for applikasjonen/tjenesten

Garantert Oppetid er 99,5 %, målt pr. kalendermåned.
Eventuell prosentvis reduksjon i vederlaget skal regnes av vederlaget for den perioden Oppetidsmålingen gjelder.

Oppetid i prosent                                  Prosentvis reduksjon i vederlag
Oppetid bedre eller lik 99,5 %                0 %
Oppetid bedre eller lik 98 %                   10 %
Oppetid bedre eller lik 97 %                   20 %
Oppetid bedre eller lik 96 %                   30 %
Oppetid dårligere enn 95 %                    40 %

 1. IMPLEMENTERING AV AVTALEN

4.1 Datoer for implementeringsprosjektet
Når Avtalen er signert kan planleggingen av implementeringsprosjektet starte. Som en del av implementeringsprosjektet gjennomføres en eventuelt avtalt prøveperiode.

4.2 Overgang til ordinær drift
Leverandøren overtar driftsansvaret i henhold til Avtalen etter at implementeringsprosjektet er avsluttet og godkjent av partene. Ved prosjektets slutt vil Leverandør gi meddele ferdigstillelse skriftlig til Kunden. Med mindre avvik rapporteres inn fra enten Kunde eller Leverandør selv, regnes prosjektet som ferdigstilt 48 timer etter at opprinnelig beskjed er gitt. Fakturering av avtalen starter så snart tjenestene fra leverandøren er gjort tilgjengelig for kunden.

 1. GENERELLE BESTEMMELSER

5.1. Partenes samarbeid og plikter
Leverandøren plikter å levere avtalte driftsytelser på de betingelser som fremgår av avtalen. Kunden plikter å betale avtalt vederlag.

5.2. Force majeure
Dersom det skulle inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, som ikke kunne forutses ved avtaleinngåelse og som i vesentlig grad vanskeliggjør oppfyllelse av en parts plikter, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes i den utstrekning som er relevant så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med en måneds skriftlig varsel dersom force majeure situasjonen gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

5.3. Overdragelse av avtalen
Partene kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra den annen part. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Det regnes ikke som overdragelse hvis en av partene slås sammen med ett eller flere andre selskaper eller overdragelsen skjer til et datterselskap. Rett til vederlag etter denne avtalen kan fritt overdras, men slik overdragelse fritar ikke vedkommende part fra hans forpliktelser og ansvar.

5.4. Mislighold
Leverandørens mislighold

 1. Mangler: Det foreligger en mangel fra Leverandørens side dersom driftsytelsene ikke dekker de krav og spesifikasjoner som følger av avtalen, dersom dette skyldes Leverandøren selv eller et forhold som Leverandøren er ansvarlig for. Dersom det foreligger en mangel i driftsytelsene, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold avhjelpe mangelen.
 2. Heving: Kunden kan heve avtalen med umiddelbar virkning, dersom det foreligger et vesentlig mislighold som Leverandøren er ansvarlig for.

Kundens mislighold

I de tilfeller der forfalt vederlag med tillegg av renter ikke er betalt innen 30 dager fra forfall, kan Leverandøren sende Kunden skriftlig varsel om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke har skjedd innen 30 dager etter at Kunden mottok varselet. Heving kan ikke skje dersom Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av renter før fristens utløp. Ved heving av avtalen som skyldes Kunden er Kunden allikevel forpliktet til å betale resterende del av avtaleperioden ihht. inngått avtale.

5.5. Erstatning
Kunden kan kreve erstattet tap som med rimelighet kan tilbakeføres til misligholdet, med mindre Leverandøren kan godtgjøre at misligholdet, eller årsaken til misligholdet, ikke kan tilskrives ham. Leverandøren er ikke ansvarlige for den annen parts indirekte tap, herunder forventet besparelse eller gevinst. Som indirekte tap inngår blant annet: – Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd); – Tap som følge av at driftsytelsene ikke kan benyttes som forutsatt (avsavn); – Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt. Partenes maksimale erstatningsplikt overfor hverandre er, uavhengig av antall skadetilfeller, oppad begrenset til det avtalte årlige vederlag. Begrensningene i partenes erstatningsansvar gjelder ikke hvis parten eller noen han har ansvaret for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

5.6. Rettsmangler
Dersom tredjemann gjør gjeldende at anvendelse av programvare som Kunden eller Leverandøren har lisensansvar for strider mot tredjemanns rettigheter, skal vedkommende part sørge for at nødvendige rettigheter beholdes eller skaffes, eller at annen tilsvarende programvare/funksjonalitet skaffes til veie uten omkostning for den annen part. Dersom det skulle bli reist krav fra tredjepart mot Kunden eller Leverandøren på grunnlag av rettsmangler som har sammenheng med forhold hos den annen part, plikter denne part for egen regning å bistå og eventuelt føre saken for begge parter. Fra det tidspunkt en part overtar saken, plikter den annen part å bistå mot særskilt godtgjørelse.

5.7. Ansvar for underleverandører
Partene er selv fullt ut ansvarlige for avtalte ytelser som utføres av egne underleverandører.

5.8. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre vilkår med 30 dagers varsel.

5.9. Leverandørens generelle leveringsbetingelser kommer i tillegg til denne avtalen. Der det er konflikt mellom denne avtale og generelle leveringsbetingelser vil denne avtalen overstyre de generelle leveringsbetingelsene.

5.10. Dersom det gjelder andre spesielle forhold til enkelte av tjenestene er disse spesifisert i et eget tillegg til avtalen

Last updated on 18. februar 2020
Suggest Edit